Portfolio

Home/Portfolio/

Závod Cloetta v Leviciach

Rozšírenie výkonu závodu Cloetta v Leviciach PS 200.1 Spínacia stanica 22kV Existujúci ovládací kábel pripojený medzi tepelnou ochranou trafa T2 v PTS2 a vypínacou cievkou vypínača v poli č.5 spínacej stanice bude po realizácii PTS10 a presune PTS2 demontovaný. PS 210 Podružná trafostanica - PTS 10 Dodávka a montáž káblových vedení Dodávka a montáž trafostanice EH3 [...]

KFA – Košická Futbalová Aréna

Dodávka a montáž trafostanice Dodávka a montáž VN -rozvádzača Dodávka a montáž NN rozvádzačov pre hlavnú budovu a vstavky Realizácia uzemnenia a bleskozvodu Dodávka a montáž silnoprúdových rozvodov elektrickej inštalácie rozvodov pre osvetlenie ihriska Dodávka a montáž silnoprúdových rozvodov elektrickej, svetelnej, zásuvkovej a technologickej inštalácie Dodávka a montáž systému núdzového osvetlenia Dodávka a montáž [...]

Polyfunkčný objekt Tabáň v Nitre

Dodávka a montáž silnoprúdových rozvodov elektrickej inštalácie NN rozvádzače Vnútorné osvetlenie Uzemnenie a bleskozvod Centrálny baterkový systém UPS Elektrická požiarna signalizácia Hlasová signalizácia požiaru Vykurovanie nájazdových rámp Kamerový systém Dátové rozvody

Nemocnica Zvolen, a.s.

Vybudovanie urgentnej medicíny, traktu OaIM, rekonštrukcia Operačných sál Dodávka a montáž novej svetelnej a zásuvkovej inštalácie NN prípojka Dodávka a montáž štruktúrovanej kabeláže Dodávka UPS Dodávka a montáž Zdravotníckej izolovanej sústavy Dodávka Centrálneho batériového systému

Ľubovnianska nemocnica, n.o.

Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry Dodávka a montáž novej svetelnej a zásuvkovej inštalácie NN prípojka Dodávka a montáž štruktúrovanej kabeláže Dodávka UPS Dodávka a montáž Zdravotníckej izolovanej sústavy Dodávka Centrálneho batériového systému

NSP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov

Vybudovanie traktu urgentnej medicíny Dodávka a montáž silnoprúdových rozvodov elektrickej inštalácie Dodávka a montáž Zdravotníckej izolovanej sústavy Dodávka a montáž svetelnej a zásuvkovej inštalácie Dodávka a montáž EPS Dodávka a montáž HSP Dodávka a montáž kamerového systému Dodávka a montáž verejného osvetlenia

Eurotalc, a.s.

Úprava mastenca Gemerská Poloma Dodávka a montáž komplet silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie v šiestich výrobných halách a jednej administratívnej budove. Realizácia VN prípojky Preložka VN Dodávka a montáž silnoprúdových, slaboprúdových rozvodov ako aj rozvodov optickej siete v celom areáli

Diaľnica D1 Trnava – Horná Streda

Komunikačná a napájacia infraštruktúra Vybudovanie nosných konštrukcií pre technologické zariadenia – stĺpy a oceľové portály Technologické uzly Radiče návestných rezov Dodávka, montáž, integrácia a vizualizácia meteorologických staníc Kamerový dohľad Riadiaci systém SIMATIC S7 Operátorské pracovisko vrátane videosteny na Stredisku správy a údržby diaľnic Trnava Vizualizácia diaľničného úseku na operátorskom pracovisku Dodávka, montáž a konfigurácia sčítačov vozidiel [...]

Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina

Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa km 4,7 – 7,3, informačný systém privádzača Stavebná časť - dodávka napájacích rozvádzačov, napájacích káblov, UPS, komunikačných optických káblov, uzemnenie Stavebná časť - stĺpy pre technologické zariadenia Kamerový dohľad Cestná svetelná signalizácia Premenné dopravné značky – lamelové Premenné dopravné značky – LED Radiče návestných rezov Technologický [...]

Tepelná elektráreň Felton, Kuba

Dodávka kompletnej realizačnej dokumentácie pre stavbu Dodávka nových častí kotla, dodávka horákov, ventilátorov spalín, dúchadiel, ohrievačov vzduchu, potrebných ventilov a príslušenstva Dodávka vysokotlakových a nízkotlakových častí turbíny vrátane príslušenstva ako je riadiaci systém turbíny, mazací systém, monitorovanie vibrácií a ďalšie potrebné periférie Dodávka rotora generátora vrátane rozvodov oleja, plynu a vody Dodávka automatizácie, ktorej [...]

Martinská teplárenská, a.s.

Ekologizácia spoločnosti – zvýšenie energetickej efektívnosti a ukončenie uhoľnej prevádzky Technologická časť: Dodávka a montáž kogeneračných jednotiek Dodávka a montáž horúcovodných kotlov Dodávka a montáž potrubných rozvodov Dodávka a montáž systému odvodu spalín Dodávka a montáž technológií pre vyvedenie elektrického výkonu Dodávka a montáž NN a VN rozvodov Dodávka a montáž NN rozvádzačov Dodávka a montáž systémov riadenia technologických procesov Programovanie systémov Stavebná časť: [...]

Minebea Slovakia

Výrobný závod pre mechatronické pohony UB Dodávka a montáž dvoch trafostaníc Dodávka a montáž VN rozvodov Dodávka a montáž vonkajších rozvodov NN Dodávka a montáž vonkajších rozvodov slaboprúdu Dodávka a montáž verejného osvetlenia Dodávka a montáž svetelnej a zásuvkovej inštalácie Dodávka a montáž slaboprúdovej inštalácie Dodávka a montáž silnoprúdových rozvodov pre technológie Dodávka a montáž EPS Dodávka a montáž HSP Dodávka a montáž kamerového systému [...]

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice

Spoločnosť PPA CONTROLL, a.s. realizovala v rámci Informačného systému rýchlostnej cesty (ISRC) R2 Ruskovce – Pravotice kompletnú dodávku stavebnej a technologickej časti ISRC: Kompletná komunikačná infraštruktúra Dodávka, montáž, integrácia a vizualizácia meteorologických staníc Dodávka, montáž, integrácia a vizualizácia sčítača dopravy Cestná svetelná signalizácia Technologické uzly Kamerový dohľad Riadiaci systém SIMATIC S7 Operátorské pracovisko na Stredisku správy a [...]

ISD D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)

V rámci stavby D3 Žilina(Strážov) – Žilina(Brodno), ktorá je v prevádzke od 12/2017, spoločnosť PPA CONTROLL, a.s. realizovala kompletnú dodávku stavebnej a technologickej časti Informačného systému diaľnice (ISD): Komunikačná a napájacia infraštruktúra Dodávka, montáž, integrácia a riadenie kompletného premenného dopravného značenia Cestná svetelná signalizácia Technologické uzly Radiče návestných rezov Dodávka, montáž, integrácia a vizualizácia meteorologických [...]

Jaguar Land Rover

LAKOVŇA – kompletná realizácia časti elektro, MaR, EPS a ERO: hlavné a núdzové osvetlenie riadiaci systém hlavného a núdzového osvetlenia trafostanice – transformátory 22kV/400V vrátane riadenia záskoku transformátorov rozvádzače (VN 22kv; hlavné rozvádzače NN; aktívne filtre a kompenzačné rozvádzače; podružné rozvádzače NN) káblové trasy a kabeláž VN a NN elektrická požiarna signalizácia a evakuačný rozhlas [...]

Tunel Považský Chlmec

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) - v prevádzke od 12/2017. PPA CONTROLL, a.s. realizovala nasledovné technologické objekty tunela Považský Chlmec - 2 x 2200 m: Projektovú dokumentáciu pre realizáciu technologickej časti tunela Centrálny riadiaci systém Kompletná dodávka HW riadiaceho systému SIMATIC S7-400H, vrátane rozvádzačov. Programovanie riadenia dopravy, ISD, EPS, vrátane vizualizácie a dotykových panelov Integrované [...]

APP Lozorno

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. prevádzkuje vysokonapäťovú a nízkonapäťovú miestnu distribučnú sieť s dodávkou elektriny konečným odberateľom priemyselného parku. Prevádzkovanie ďalej zahŕňa:​ Tvorba a schvaľovanie distribučných cenníkov, meranie odberov, vyúčtovanie spotreby. Diaľkový monitoring, zasielanie dát na OKTE, SEPS a region. distribútorom Spracovanie fakturačných podkladov pre všetkých odberateľov v rámci MDS Kompenzácia účinníka Analýza kvality siete, [...]

Hala FELSS Ilava

Napájanie technologických zariadení Dodávka a montáž transformátora a jeho napojenie na VN Dodávka a montáž NN rozvádzača RH03 Dodávka a montáž kompenzačného rozvádzača RC03 Dodávka a montáž prípojnícového  systému SIEMENS PS2500/PS1600 Napojenie výrobnej technológie vrátane nosných trás Služby: projektová dokumentácia, individuálne, komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, školenie personálu, účasť na garančných skúškach

SCA Hygiene s.r.o.

PS02 Prípojka VN a rozvádzače rozvodne VH6 Dodávka a montáž transformátorov a ich napojenie na VN Dodávka a montáž VN-odpínačov vrátane napojenia na VN-prívod vo VH4 Dodávka a montáž rozvádzačov v rozvodni VH6 polia RH11/x a RH12/x a ich napojenie na príslušné transformátory Dodávka a montáž kompenzačných rozvádzačov RC11 a RC12 v priestoroch SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o. Služby: projektová dokumentácia, individuálne, komplexné skúšky, uvedenie do [...]

Administratívne obchodné centrum Gagarinova Bratislava

Dodávka a montáž kompletnej silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie, nosných káblových systémov a montáž koncových prvkov v novopostavenom administratívno-obchodnom centre Dodávka a montáž NN prípojky Preložky NN káblov Služby: individuálne, komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, školenie personálu, účasť na garančných skúškach

Zuckermandel Bratislava

Zuckermandel - ČSOB banka Montáž silnoprúdových rozvodov elektroinštalácie a svetelných okruhov Centrálny batériový systém Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia Dodávka, montáž a projekt skutkového stavu NN rozvody NN rozvádzače Vnútorné a vonkajšie osvetlenie Uzemnenie a bleskozvod Dieselagregát 800 kVA Zuckermandel - administratívne budovy Montáž hlavných rozvádzačov NN Montáž svetelných rozvádzačov Dodávka a montáž vnútorného osvetlenia Dodávka [...]

Derby&Derbyshire – spaľovňa odpadu

Výroba, dodávka a montáž rozvádzačov, prepojovacích skriniek, vypínačových skriniek Dodávka a montáž UPS 110V DC a 400V AC Dodávka a montáž pancierových káblov, káblových nosných systémov pre rozvody nízkeho napätia, inštrumentácie a optických sietí Testovanie káblových systémov, inštrumentácie a optických sietí Inžinierska podpora pri projekte a montáži Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia

Nemocnica Novej Generácie Michalovce

Dodávka a montáž silnoprúdovej elektroinštalácie, nosných káblových systémov a montáž koncových prvkov Dodávka a montáž NN prípojky k novej budove nemocnice Služby: individuálne, komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, školenie personálu, účasť na garančných skúškach

CENTRO COMERCIAL TRNAVA

Líneas de electricidad interior e iluminación Suministro y montaje de transformador y subestación de 22 kV Suministro y montaje de generador diésel y UPS Pararrayos y toma de tierra

Zahraničie

Elektráreň Starobeševo (Ukrajina) Elektráreň v Hama (Sýria) Elektráreň v Kaboun (Sýria) Elektráreň v Midan (Sýria) Tepelná elektráreň pre niklový závod v Moa (Kuba) Dodávky pre linky potravinárskeho priemyslu – ODENBERG  ENGINEERING (USA, Japonsko, Francúzsko, Poľsko, Egypt, Juhoafrická republika, Anglicko, Čína, Grécko, Holandsko, Kanada, Nemecko, Španielsko, Turecko) Voestalpine AG Linz (Rakúsko - železiarne) Tepelná elektráreň vo [...]

ČOV

ČOV Tisovec – silová elektrika, stavebná elektrika, MaR, ASRTP-riadiaci systém s pripojením na dispečing ČOV Detva – silová elektrika, stavebná elektrika, MaR, ASRTP- riadiaci systém s pripojením na dispečing ČOV Veľký Krtíš – silová elektrika, stavebná elektrika, MaR, ASRTP – riadiaci systém s pripojením na dispečing ČOV Devínska Nová Ves – silová elektrika, stavebná elektrika ČOV Brezová pod [...]

Iné dopravné stavby

Servis a údržba technologického vybavenia tunela Bôrik a ISD D1 Važec - Jánovce III. úsek (2015 - 2019) Úprava technologického vybavenia tunela Bôrik pre povolenie prepravy nebezpečných vecí – ADR (2014) Servis a údržba technologického vybavenia tunela Bôrik a ISD D1 Važec - Jánovce III. úsek (2015 - 2019) Zariadenie na monitorovanie, sledovanie vozidiel [...]

Eurovea

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. prevádzkuje vysokonapäťovú a nízkonapäťovú miestnu distribučnú sieť s dodávkou elektriny konečným odberateľom obchodného centra. Prevádzkovanie ďalej zahŕňa:​ Tvorba a schvaľovanie distribučných cenníkov, meranie odberov, vyúčtovanie spotreby. Implementácia Inteligentných meracích systémov v zmysle vyhlášky 358/2013 Z.z. Diaľkový monitoring, zasielanie dát na OKTE, SEPS a region. distribútorom Spracovanie fakturačných podkladov pre všetkých [...]

AIRPORT Industrial Park Košice

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. prevádzkuje vysokonapäťovú a nízkonapäťovú miestnu distribučnú sieť s dodávkou elektriny konečným odberateľom priemyselného parku. Prevádzkovanie ďalej zahŕňa:​ Tvorba a schvaľovanie distribučných cenníkov, meranie odberov, vyúčtovanie spotreby. Implementácia Inteligentných meracích systémov v zmysle vyhlášky 358/2013 Z.z. Diaľkový monitoring, zasielanie dát na OKTE, SEPS a region. distribútorom Spracovanie fakturačných podkladov pre všetkých [...]

APP Lozorno

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. prevádzkuje vysokonapäťovú a nízkonapäťovú miestnu distribučnú sieť s dodávkou elektriny konečným odberateľom priemyselného parku. Prevádzkovanie ďalej zahŕňa:​ Tvorba a schvaľovanie distribučných cenníkov, meranie odberov, vyúčtovanie spotreby. Diaľkový monitoring, zasielanie dát na OKTE, SEPS a region. distribútorom Spracovanie fakturačných podkladov pre všetkých odberateľov v rámci MDS Kompenzácia účinníka Analýza kvality siete, [...]

ProLogis Park Bratislava

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. vykonáva pre spoločnosť ProLogis technickú a netechnickú správu objektov a zariadení: Objekty a technické zariadenia: Trafostanice , VN/NN rozvádzače, osvetlenie Kamerový a dochádzkový systém Vykurovanie, kotolne Plynové rozvody, RSP Vzduchotechnické zariadenia a klimatizácia Vodovod, kanalizácia Zdvíhacie zariadenia – brány Požiarne zariadenia (EPS, SHZ, PHP, hydranty) Budovy Zdravo-technické zariadenia Komunikácie a [...]

ZF Slovakia

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. vykonáva pre spoločnosť ZF Slovakia technickú a netechnickú správu objektov a zariadení Objekty a technické zariadenia: Trafostanice , VN/NN rozvádzače, osvetlenie Kamerový a dochádzkový systém Vykurovanie, kotolne Plynové rozvody, RSP Vzduchotechnické zariadenia a klimatizácia Vodovod, kanalizácia Rozvody stlačeného vzduchu a kompresorové stanice Zdvíhacie zariadenia – brány, výťahy Trieskové hospodárstvo Požiarne [...]

D1 Park Senec

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. vykonáva technickú a netechnickú správu objektov a zariadení:   Objekty a technické zariadenia: Trafostanice, VN/NN rozvádzače, VN/NN rozvody, osvetlenie Plynovod a regulačná stanica plynu Vodovod a automatická tlaková stanica Dažďová a splašková kanalizácia, čerpacie stanice odpadových vôd Komunikácie a spevnené plochy Zeleň Manažment a administratíva správ Pasportizácia objektov a technických [...]

Jadrová energetika

Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice – modernizácia V2 Jadrová elektráreň Mochovce – blok 1. a 2. Jadrová elektráreň Mochovce – dostavba 3. a 4.bloku VÚJE – riadenie ťažkých havárii EBO

Energetika

Elektráreň Vojany Vodná elektráreň Považská Bystrica Vodná elektráreň Dubnica nad Váhom Vodná elektráreň Nové Mesto nad Váhom Vodná elektráreň Liptovská Mara Paraplynový cyklus Levice PVE Čierny Váh VE Gabčíkovo

Priemysel

US STEEL Košice Heineken Hurbanovo Slovnaft Volkswagen Slovakia VW Automobilový park Lozorno Duslo Šaľa SCP Ružomberok Holcim Rohožník Spalovňa Bratislava PSA Trnava Samsung Galanta Bangjoo  Šurany ŽSR Samsung Voderady Hansol Voderady Manitowoc Veľký Šariš Matador Púchov CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o.

Ostatné

Hotel Carlton Slovak Telekom Slovenské Národné Múzeum ČOV – Detva, Veľký Krtíš, Brezová pod Bradlom, Poltár, Krupina, Stará Turá, Sereď Futbalový štadión City Aréna, Trnava

Doprava

Tunel Branisko Diaľnica D1 Behárovce-Fričovce Tunel Horelica Diaľnica D3 Hričovské Podhradie - Žilina Diaľnica D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie Tunel Bôrik

SUPERMARKET TESCO Krupina

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie Bleskozvod a uzemnenie Skúšky zariadení Inžinierska činnosť

BALNEOCENTRUM Piešťany

Realizácia elektroinštalačných prác v rámci PD: káblové rozvody NN pre umelé osvetlenie a bezpečnostné (núdzové) osvetlenie káblové rozvody NN pre zásuvkové obvody pre napojenie prenosných technologických zariadení káblové rozvody NN pre napojenie technológie klimatizácie aj vzduchotechniky a balneotechnológie káblové rozvody slaboprúdu pre ozvučenie priestorov prevádzky a chodieb káblové rozvody slaboprúdu pre telefón, dátovú sieť a [...]

Obchodné centrum Galéria Košice

Rozvádzač 22 kV Meranie spotreby elekrtickej energie na strane VN Transformátory 22/0,4 kV ; 1 600 kVA Kompenzačné rozvádzače a rozvádzače NN Vnútorné káblové prepojenie 22 kV a 0,4 kV Uzemnenie transformovne Elektronické osvetlenie a zásuvkové rozvody v transformovni Núdzový zdroj dieselagregát 270 kVA Rozvádzač RN Napájací NN kábel pre vzduchotechniku Rozvádzač pre napájanie [...]

NÁKUPNÉ CENTRUM TRNAVA

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie Dodávka a montáž trafostanice a rozvodne 22kV Dodávka a montáž dieselagregátu a UPS Bleskozvod a uzemnenie

JMT PROJECT SLOVAKIA Hlohovec

Dodávky elektrických zariadení a materiálu Montážne práce elektrických rozvodov umelého osvetlenia, prevádzkových rozvodov silnoprúdu, napájanie technologických zariadení, areálové rozvody VN, NN a VO Skúšky, revízie, inžinierska činnosť elektročasti Geodetické zameranie elektrických areálových rozvodov VN, NN a VO Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektročasti

RIVER PARK Bratislava

Práce zahŕňajú realizáciu elektroinštalácie a všetkých pomocných prác s tým spojených v spodnej stavbe a všetkých nadzemných blokoch. Rozsah dodávky: Elektroinštalácia Prípojnicový systém Aktívny bleskozvod a uzemnenie Dieselagregát Vonkajšie osvetlenie

WESTEND SQUARE Bratislava

Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody Prípojka NN Elektročasť Dieselagregát Areálové osvetlenie

Extensa Business Park Trnava

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. je dodávateľom energetických služieb pre prevádzkovateľa miestnej distribučnej siete elektriny a plynu. Zameriavame sa na odborný dohľad, poradenstvo a legislatívnu správu areálu Extensa parku pri Trnave. Svojou činnosťou pre konečných odberateľov zabezpečuje: Poradenstvo pri nákup elektriny a plynu Legislatívna správa miestnej distribučnej siete Spolupráca pri návrhu a rozvoji energetickej siete [...]

P3 Logistic Park Lozorno

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. je dodávateľom elektrickej energie a prevádzkovateľom distribučnej siete. Svojou činnosťou pre konečných odberateľov zabezpečuje:   Nákup a následnú dodávku elektriny Prevádzkovanie miestnej distribučnej siete elektriny Vytváranie a registrácia nových odberných miest, certifikácie v zmysle legislatívnych predpisov Tvorba a schvaľovanie distribučných cenníkov, meranie odberov, vyúčtovanie spotreby Diaľkový monitoring, meranie odberov a [...]

Priemyselný Park Poprad – Matejovce

Rozsah realizácie: Káblová trasa dĺžky 1380m a vzdušná trasa VN prípojky dĺžky 2130m z ES 110/22kV Poprad-Stráže do transformačnej stanice v areáli PP Preložka 22kV vzdušného vedenia dĺžky 630m v areáli Tatravagónky Rekonštrukcia ochrán 22kV kobiek v ES 110/22kV Poprad-Stráže Kompletné technologické zariadenie VN a NN transformačnej stanice 22/0,42kV; 2x1000kVA v areáli PP Vnútroareálové VN [...]

Rozvodňa TM Kuzmice

TECHNOLOGICKÁ ČASŤ STAVBY: • Revízia a pretesnenie transformátorov • Technológia rozvodne 110kV • Diaľkové riadenie a ovládanie (ASRTP) • Nastavenie, výpočet a parametrizácia ochrán • Prepojenie liniek L6791, L6835, L6792 • Úprava a modernizácia 22kV rozvodne • Úprava pripojenia prevoznej meniarne (PM) STAVEBNÁ ČASŤ STAVBY: • Demontáže • Rozvodňa 110kV (+ pracovné osvetlenie) • Káblové [...]

Fotovoltaické elektrárne Drahovce

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. je prevádzkovateľom fotovoltaických elektrární Drahovce. Svojou činnosťou zabezpečuje: Nepretržitý dohľad nad výrobou elektriny v požadovaných parametroch On-line monitorovanie výroby elektriny a porovnávanie so slnečným svitom Výkon preventívnej údržby komponentov elektrárne Legislatívna správa „na kľúč“ a plnenie všetkých povinností za výrobcu (oznámenia, hlásenia, poskytovanie dát, fakturačné podklady, výkazy a iné) Držanie [...]

Go to Top