Project Description

Rozšírenie výkonu závodu Cloetta v Leviciach

PS 200.1 Spínacia stanica 22kV

  • Existujúci ovládací kábel pripojený medzi tepelnou ochranou trafa T2 v PTS2 a vypínacou cievkou vypínača v poli č.5 spínacej stanice bude po realizácii PTS10 a presune PTS2 demontovaný.

PS 210 Podružná trafostanica – PTS 10

  • Dodávka a montáž káblových vedení
  • Dodávka a montáž trafostanice EH3 atyp
  • Uzemnenie a bleskozvod

PS 301 Vonkajšie rozvody VN

  • Dodávka a montáž káblových vedení

SO 100 Hlavný stavebný objekt

  • Rozvádzač MCC10
  • Káblové vedenia v hale
  • Hlavné pospájanie

Služby: projektová dokumentácia, individuálne, komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, školenie personálu, revízie elektrických zariadení, spolupráca pri úradnej skúške, technická pomoc pri kolaudačnom konaní