Project Description

LAKOVŇA – kompletná realizácia časti elektro, MaR, EPS a ERO:

 • hlavné a núdzové osvetlenie
 • riadiaci systém hlavného a núdzového osvetlenia
 • trafostanice – transformátory 22kV/400V vrátane riadenia záskoku transformátorov
 • rozvádzače (VN 22kv; hlavné rozvádzače NN; aktívne filtre a kompenzačné rozvádzače; podružné rozvádzače NN)
 • káblové trasy a kabeláž VN a NN
 • elektrická požiarna signalizácia a evakuačný rozhlas
 • meranie a regulácia – Building management system
 • bleskozvod
 • uzemnenie

v rozsahu: vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávka a montáž zariadení a materiálu, výroba hlavných (zásuvkových) a podružných (skriňových) NN rozvádzačov, kompletné testy, revízie, skúšky a uvedenie dodávaných zariadení do prevádzky. Pri realizácii bola splnená o. i. norma Breeam (pre dosiahnutie požadovaného stupňa EXCELENT pre budovu)

TRÉNINGOVÉ CENTRUM

 • výroba a dodávka NN rozvádzačov
 • káblové trasy a kabeláž pre NN rozvody a pre slaboprúdový rozvod
 • hlavné a núdzové osvetlenie
 • elektrická požiarna signalizácia a evakuačný rozhlas
 • bleskozvod
 • uzemnenie
 • štruktúrovaná kabeláž
 • prístupový systém, kamerový systém, zabezpečovací  systém, systém núdzového volania pre invalidov

v rozsahu: dodávka a montáž zariadení a materiálu, komplexné testy, revízie a skúšky, a uvedie dodávaných zariadení do prevádzky.

ENERGY CENTRUM

 • realizácia uzemnenia objektu

SERVISNÁ ZMLUVA

 • manipulačné činnosti na Rozvodnej stanici MSA a transformačných staniciach SS1 – SS8 22kV, vydávanie B-príkazov