Project Description

PS02 Prípojka VN a rozvádzače rozvodne VH6

  • Dodávka a montáž transformátorov a ich napojenie na VN
  • Dodávka a montáž VN-odpínačov vrátane napojenia na VN-prívod vo VH4
  • Dodávka a montáž rozvádzačov v rozvodni VH6 polia RH11/x a RH12/x a ich napojenie na príslušné transformátory
  • Dodávka a montáž kompenzačných rozvádzačov RC11 a RC12 v priestoroch SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.
  • Služby: projektová dokumentácia, individuálne, komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, školenie personálu, účasť na garančných skúškach