Manažérske systémy

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY

Spoločnosť PPA CONTROLL, a.s. a jej dcérske spoločnosti majú zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001, ktorý zahŕňa činnosti v oblastiach „Projektovanie, inžiniering, inštalácia a servis riadiacich systémov technologických procesov, prístrojovej techniky, slaboprúdových a silnoprúdových elektrosystémov v energetike, chemickom, potravinárskom, hutníckom priemysle a v inom priemyselnom odvetví vrátane elektrární. Projektovanie a výroba elektrických rozvádzačov. Nakupovanie a predaj energií.“
Zabezpečiť dlhodobú spokojnosť a plnenie očakávaní zákazníkov, zamestnancov a ostatných zainteresovaných strán, dosiahnuť plánované výsledky a zlepšovať kvalitu dodávaných produktov a poskytovaných služieb sú našimi hlavnými prioritami. Na ich dosiahnutie využívame trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality, pravidelné hodnotenie jeho efektívnosti, hľadanie príležitostí, zvažovanie rizík, ako aj vnútorných a vonkajších faktorov, znižovanie nákladov a inováciu produktov/služieb.

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP a SYSTÉM MANAŽÉRSTVA ENVIRONMENTU

Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia sú premietnuté do podnikateľských aktivít našej spoločnosti s cieľom predchádzať možným nežiadúcim situáciám spôsobujúcich znečisťovanie životného prostredia, poškodenie zdravia a iné pracovné a materiálne škody.
Komunikáciou o dôležitosti a požiadavkách BOZP a ochrany životného prostredia so zamestnancami spoločnosti PPA CONTROLL, a.s. a jej dcérskych spoločností, vrátane pracovníkov dodávatel’ov, zabezpečujeme ich uplatňovanie a plnenie pri realizácii zákaziek. Integráciou HSE správania zamestnancov do každodenných pracovných činností chceme eliminovať vznik pracovného úrazu a poškodenie zdravia, znižovať množstvo vznikajúcich odpadov, zvyšovat‘ podiel ich recyklácie a minimalizovat‘ nepriaznivé vplyvy na životné prostredie.
Predmet systému manažérstva BOZP a systém manažérstva environmentu zahŕňa nasledovné činnosti: Získavanie zákaziek pre projektovanie, dodávku, montáž a servisnú činnosť riadiacich systémov technologických procesov, prístrojovej techniky, slaboprúdových a silnoprúdových elektrosystémov, vrátane projektov zameraných na dodávku kompletných technologických celkov v priemyselných odvetviach a v energetike, ich sprostredkovanie dcérskym spoločnostiam a podpora dcérskych spoločností v ekonomickej oblasti.

CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOSŤ DODÁVATEĽOV

Čoraz častejšie sa stretávame so zvyšujúcimi sa požiadavkami na bezpečnosť, preto aj naše aktivity sú zamerané na zvyšovanie úrovne bezpečnosti v spoločnostiach Skupiny PPA CONTROLL praktickým využitím štandardu SCC (Certifikovaná bezpečnosť dodávateľov). Využitím tohto nového nástroja v oblasti bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia a životného prostredia je nutné systémovo upraviť zásady pri práci a prispôsobiť činnosti vykonávané nielen našimi pracovníkmi, ale aj pracovníkmi dodávateľských spoločností. Uplatňovaný štandard SCC prináša nový pohľad na procesy a pracovné prostredie, zvyšovanie povedomia pracovníkov o environmentálnych, bezpečnostných a pracovných (HSE) rizikách a správaní a komplexnejšie uspokojovanie potrieb a očakávaní zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán.
V júni 2017 bol implementačný proces zavŕšený certifikáciou vybraných spoločností Skupiny PPA CONTROLL podľa štandardu SCC.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]