Project Description

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. vykonáva pre spoločnosť ProLogis technickú a netechnickú správu objektov a zariadení:

Objekty a technické zariadenia:

 • Trafostanice , VN/NN rozvádzače, osvetlenie
 • Kamerový a dochádzkový systém
 • Vykurovanie, kotolne
 • Plynové rozvody, RSP
 • Vzduchotechnické zariadenia a klimatizácia
 • Vodovod, kanalizácia
 • Zdvíhacie zariadenia – brány
 • Požiarne zariadenia (EPS, SHZ, PHP, hydranty)
 • Budovy
 • Zdravo-technické zariadenia
 • Komunikácie a spevnené plochy
 • Zeleň

Manažment a administratíva správy

 • Riadenie výkonu údržby a servisu objektov a zariadení
 • Riadenie a kontrola činnosti dodávateľských a subdodávateľských organizácií
 • Príprava a tvorba Plánu údržby (časový plán, vecný plán, plán odborných prehliadok a odborných skúšok
 • Vyhotovenie podkladov k zúčtovaniu nákladov spojených s prevádzkou objektov a zariadení
 • Vedenie úplných záznamov, ktoré odrážajú  všetky náklady spojené s celkovou správou objektov zariadení a vypracovanie Ročnej manažérskej správy
 • Príprava podkladov k zúčtovaniu nákladov spojených s prevádzkou objektov a zariadení
 • Vedenie a aktualizovanie technickej dokumentácie o stave objektov zariadení a o výkone činností prevádzkovania a správy

Technická správa:

 • Preventívna prevádzková údržba
 • Plánovaný servis zariadení v zmysle doporučení výrobcov
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) vyhradených technických zariadení
 • Údržba a opravy
 • Riadenie nákupu a výmena náhradných dielov a spotrebného materiálu:
 • Nepretržitá 24 hodinová pohotovostná služba, reagujúca na požiadavky zásahov na pohotovostnom čísle

Netechnická správa:

 • Letná a zimná údržba vonkajších plôch a komunikácií:
 • Údržba zelene