Project Description

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. vykonáva technickú a netechnickú správu objektov a zariadení:

 

Objekty a technické zariadenia:

 • Trafostanice, VN/NN rozvádzače, VN/NN rozvody, osvetlenie
 • Plynovod a regulačná stanica plynu
 • Vodovod a automatická tlaková stanica
 • Dažďová a splašková kanalizácia, čerpacie stanice odpadových vôd
 • Komunikácie a spevnené plochy
 • Zeleň

Manažment a administratíva správ

 • Pasportizácia objektov a technických zariadení
 • Audit skutkového stavu sprievodnej technickej dokumentácie
 • Vedenie úplných záznamov, ktoré odrážajú všetky náklady spojené s celkovou správou objektov zariadení a vypracovanie Ročnej manažérskej správy
 • Vedenie a aktualizovanie technickej dokumentácie o stave objektov zariadení a o výkone činností prevádzkovania a správy
 • Sledovanie legislatívnych zmien a zabezpečenie realizácie príslušných opatrení na dotknutých objektoch a zariadeniach
 • Styk a komunikácia s orgánmi štátnej správy
 • Prevádzkovanie verejného vodovodu v zmysle zákona 442/2002 Z.z.
 • Prevádzkovanie verejnej kanalizácie zákona 442/2002 Z.z.
 • Riadenie a kontrola činnosti dodávateľských a subdodávateľských organizácií
 • Tvorba Plánu údržby (časový plán, vecný plán, plán odborných prehliadok a odborných skúšok a vedenie Servisných záznamov)

Technická správa:

 • Preventívna prevádzková údržba
 • Plánovaný servis zariadení v zmysle doporučení výrobcov
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) vyhradených technických zariadení
 • Údržba a opravy
 • Riadenie nákupu a výmena náhradných dielov a spotrebného materiálu
 • Nepretržitá 24 hodinová pohotovostná služba, reagujúca na požiadavky zásahov na pohotovostnom čísle

Netechnická správa:

 • Odvoz a a riadenie likvidácie odpadov
 • Letná a zimná údržba vonkajších plôch a komunikácií:
 • Údržba zelene