Project Description

  • Dodávka a montáž kompletnej silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie, nosných káblových systémov a montáž koncových prvkov v novopostavenom administratívno-obchodnom centre
  • Dodávka a montáž NN prípojky
  • Preložky NN káblov
  • Služby: individuálne, komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, školenie personálu, účasť na garančných skúškach