Project Description

  • Dodávka a montáž silnoprúdovej elektroinštalácie, nosných káblových systémov a montáž koncových prvkov
  • Dodávka a montáž NN prípojky k novej budove nemocnice
  • Služby: individuálne, komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, školenie personálu, účasť na garančných skúškach