Project Description

Rozsah realizácie:

  • Káblová trasa dĺžky 1380m a vzdušná trasa VN prípojky dĺžky 2130m z ES 110/22kV Poprad-Stráže do transformačnej stanice v areáli PP
  • Preložka 22kV vzdušného vedenia dĺžky 630m v areáli Tatravagónky
  • Rekonštrukcia ochrán 22kV kobiek v ES 110/22kV Poprad-Stráže
  • Kompletné technologické zariadenie VN a NN transformačnej stanice 22/0,42kV; 2x1000kVA v areáli PP
  • Vnútroareálové VN a NN káblové rozvody
  • Vonkajšie osvetlenie areálu