Záznamník meraných hodnôt ZEPALOG 580

Na meranie a záznamu časových priebehov teplôt meraných odporovým teplomerom, relatívnej vlhkosti a teploty plynného neagresívneho prostredia a ďalších meraných veličín prevedených na unifikovaný prúdový signál 0 (4) až 20 mA alebo bipolárny napäťový signál 0 až ± 50 V k registrácii teplôt prepravovaného tovaru, teplôt skladovacích priestorov, teplôt výrobkov, zaťaženie (tlakov v nápravách motorových vozidiel), prietokov, vodivosťou pod. v mobilných i stacionárnych zariadeniach v prevedení pre meranie a záznam vlhkosti napríklad v skladoch potravín, liečiv a surovín, v poľnohospodárstve, potravinárstve, archívnictva, metrológiu, klimatizáciu, sušiarenstve, medicíne, plynárenstve a výrobe technických plynov, chemickom, keramickom, elektronickom a textilnom priemysle, vodárenstve a energetike a v mnohých ďalších technológiách Prístroje sú stanovenými výrobkami v zmysle zákona č. 22/1997 Zb. a je na ne vystavené vyhlásenie o zhode ES-580000.

...čítať viac
Digitálny zapisovač s dotykovou obrazovkou ZEPAREX 560

K diaľkovému meraniu a záznamu až osemnástich fyzikálnych veličín rôznych rozsahov, napr. pre zobrazenie a záznam údajov pri úprave vody, tepelnom spracovaní a procesné technológie, alebo ako vybavenie pre skúšky odolnosti proti vplyvom prostredia ako typová náhrada za Zeparex 559 ako vybrané zariadenia v zmysle vyhlášky č. 358/2016 Zb. v platnom znení o požiadavkách na zabezpečenie kvality a technickej bezpečnosti, a posúdenie a preverovanie zhody vybraných zariadení ako vybrané zariadenie bezpečnostnej triedy 2, 3 a 4 v zmysle vyhlášok ÚJD SR č. 430/2011 Z.z. v platnom znení o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť a č. 431/2011 Z.z. v platnom znení o systéme manažérstva kvality do prostredia, kde je vyžadovaná mechanická odolnosť podľa STN EN 60068-2-6 ed. 2 (trieda AH2 podľa STN 33 2000-5-51 ed. 3) a seizmická spôsobilosť elektrického zariadenia bezpečnostného systému jadrových elektrární podľa ČSN IEC 980 (MVZ úroveň SL-2). Digitálne zapisovača sú stanovenými výrobkami v zmysle zákona č. 22/1997 Zb. a je na ne vystavené vyhlásenie o zhode EÚ EÚ-560000.

...čítať viac
Digitálny zapisovač a PID regulátor ZEPAREX 565

Zeparex 565 je unikátna kombinácia digitálneho zapisovača a dvojsľučkového PID regulátora. Zapisovač obsahuje 3,5 “displej, 4 univerzálne kanály, vnútorná pamäť o veľkosti 50 Mb a prenos dát pomocou USB karty alebo odosielanie cez Ethernet a následné spracovanie dát v softvéri Review. Medzi hlavné výhody patrí kombinácia záznamu a regulácie, jednoduchosť ovládania a spracovanie dát vrátane vysokej úrovne zabezpečenia.

...čítať viac
Digitálny bezpapierový zapisovač ZEPAREX 570

Zeparex 570 dovoľuje užívateľovi ľubovoľne využiť všetkých osem pozícií pre osadenie vstupných aj výstupných zásuvných modulov. Takto možno v maximálnej konfigurácii prístroja merať a zaznamenávať až na 96 kanáloch. Pre zvýšenie spoľahlivosti má prístroj dva systémy, hlavné a záložné. Zeparex 570 je vybavený digitálnymi ovládacími vstupmi a výstupmi, linkou RS 485, Ethernetom 10/100, USB pripojením, tak aj 512 MB vnútornej pamäte pre ukladanie nameraných dát. Zeparex 570 je určený pre montáž do panelu alebo ako stolové a vonkajšie prevedenie pri použití prenosných puzdier.

...čítať viac
Záznamník dát Minilog B, RDL10

Záznamník dát je určený pre samostatné aplikácie. Minilogo B je určený na zobrazovanie a zaznamenávanie nameraných dát z analógového a binárneho vstupného signálu. Je vhodný pre použitie všade tam, kde je vyžadovaný kompaktný záznamník dát. Vedľa záznamu dát stráži záznamník dát navyše dve limitné hodnoty. Pri prekročení týchto hodnôt sa objaví hlásenie na displeji. Naviac je možné poslať hlásenie na počítač alebo na mobilný telefón prostredníctvom telefónnej siete alebo bezdrôtového modemu (voliteľná položka Tele-alarm).

...čítať viac
Záznamník dát Memograph M RSG45

Moderný grafický záznamník dát predstavuje flexibilný a výkonný systém pre organizáciu procesných hodnôt. Vďaka intuitívnemu ovládaniu sa Memograph M rýchlo prispôsobí akejkoľvek aplikácii. Hodnoty namerané v procese sú zrozumiteľne zobrazované na displeji, bezpečne nahrávané a limity sú monitorované a analyzované. Prostredníctvom bežných komunikačných protokolov možno namerané a vypočítané hodnoty ľahko odovzdávať na vyššej systémovej úrovni a vzájomne prepájať jednotlivé technologické moduly. K dispozícii aj ako verzie na DIN lištu bez displeja.

...čítať viac
Univerzálny grafický záznamník dát Ecograph T RSG35

Bezpečné a úplné záznamy dát a vizualizácie všetkých prevádzkových cyklov a okruhov. Nároky na monitorovanie procesov a na záznamy dát sa neustále zvyšujú. Pretože každá nameraná hodnota je dôležitá, bezpapierový univerzálny grafický záznamník dát Ecograph T RSG35 registruje, vizualizuje a monitoruje všetky analógové a digitálne vstupné signály. Prístroj sa ľahko ovláda, vďaka jeho funkciám sa šetrí peniaze. Archivácia dát je jednoduchá. Vďaka možnostiam napojenie na rôzne komunikácie je integrácia prístroja do systému ľahká.

...čítať viac