V spoločnosti PPA CONTROLL, a. s., sme hrdí, že môžeme byť súčasťou projektov, o ktorých sa raz môže písať v učebniciach dejepisu. V roku 2016, sa začal písať príbeh slovenskej účasti na realizácii projektu ITER, ktorého výsledkom bude spustenie najväčšieho fúzneho reaktora na svete do prevádzky. Na realizácii projektu lokalizovaného na juhu Francúzska sa v súčasnosti podieľa 35 krajín z celého sveta.

ITER a slovenské zastúpenie

Vďaka PPA CONTROLL, a. s., a jej dcére PPA ENERGO, s. r. o., zabezpečuje odbornosť prác na tomto unikátnom projekte aj slovenský inžiniering.

V prvom projekte, ktorý PPA ENERGO začala realizovať už v roku 2019 v spoločnom konzorciu s talianskou spoločnosťou Fincantieri, ide o montáž komponentov technológie napájania a zároveň bezpečného zvedenia a zneutralizovania nahromadenej energie vytvorenej jadrovou fúziou v tokamaku.

Je to montáž jednosmerných vodou chladených zapuzdrených vodičov, jednotiek rýchleho vybíjania (ktoré chránia supravodivé cievky tým, že extrahujú energiu uloženú v magnetovom systéme v prípade utlmenia alebo iných abnormálnych udalostí, ktoré by mohli potenciálne poškodiť cievky alebo energetické zariadenia fúzneho reaktora), elektro zariadení a systémov kontroly a riadenia, silových napájacích káblov a káblov na meranie a reguláciu a hlavných a vedľajších káblových trás.

Napájanie tokamaku

V roku 2020 sa konzorciu prostredníctvom spoločne vytvorenej spoločnosti BUSBAR4F podarilo, aj na základe vysokej spokojnosti zákazníka s doterajším pôsobením na projekte, získať ďalší zaujímavý balík prác. V tomto prípade ide o ťahanie a ukončenie káblov – 204 kusov HV 66 kV káblov (viac ako 51 km) a 108 kusov MV 22 kV káblov (viac ako 41 km) pre impulznú elektrickú sieť (PPEN). Tieto káble v podstate tvoria dôležité napájanie technológií fúzneho reaktora.

Uvedené práce budú realizovať práve slovenskí špecialisti z PPA ENERGO, s. r. o. Nejde pritom o žiadne triviálne ukladanie káblov, práve naopak, je potrebné dodržať viaceré dôležité parametre, ako sú ťahové sily a momenty, presne vypočítané polomery ohybov káblov pri zmene smeru trasy, presné uloženie vodiacich valčekov káblov a podobne.

Na ceste k termonukleárnej reakcii

„Táto časť projektu je veľmi dôležitá a sledovaná. Harmonogram prác je striktne daný, pretože 66 kV káble musia byť natiahnuté a pripojené do februára 2021, aby bolo možné uviesť do prevádzky systém kompenzácie jalového výkonu (RPC) a meniče striedavého/jednosmerného prúdu,“ hovorí Ing. Peter Spilý, obchodný riaditeľ PPA ENERGO, s. r. o.

O kvalite a rýchlosti vykonaných prác, ako aj o vysokej úrovni projektového manažmentu svedčia reakcie vedenia projektu ITER, od ktorého mali predstavitelia PPA ENERGO už po prvom dni a prvých metroch natiahnutých káblov nadšené ohlasy.

Nenahraditeľné odborné skúsenosti

„Kvalita a rýchlosť prác, ktorú odvádzame, posilnila našu pozíciu a meno nielen v rámci projektu ITER, ale verím, že aj v očiach ďalších potenciálnych obchodných partnerov,“ konštatuje P. Spilý.  Silnou stránkou účasti PPA ENERGO sú aj ľudské kvality, ktoré sa v projekte ITER podarilo dať dokopy.

Okrem získania skúseností na kultúrnej či legislatívnej úrovni v kontexte francúzskych reálií je určite pre PPE ENERGO prínosom aj zvládnutie viacerých nových postupov pri riadení takého rozsiahleho projektu a práca s technológiami, s ktorými doteraz neboli v priamom kontakte. „Núti to aj našu spoločnosť transformovať sa na flexibilnú, medzinárodne rozmýšľajúcu a konajúcu spoločnosť,“ uzatvára P. Spilý.