V tomto období sa množstvo mladých ľudí rozhoduje o svojej budúcnosti. Akú strednú či vysokú školu si vybrať? Ktorým smerom ísť? Podľa našich skúseností sa na trhu práce nestratíte, ak si vyberiete technický smer. Elektrotechnika kombinovaná s praxou, ktorú poskytujeme, má budúcnosť u nás aj v zahraničí.

Naša spoločnosť spolupracuje s viacerými strednými odbornými školami a vysokými školami, aby sme na trh práce pomohli priniesť pripravených a teoreticky aj prakticky vzdelaných absolventov stredných a vysokých škôl technického zamerania. Považujeme to za nevyhnutné, ak my sami chceme mať mladých a ambicióznych a zároveň dostatočne vzdelaných zamestnancov. Naše projekty doma aj v zahraničí ich potrebujú ako soľ.

Vzdelávací systém je nevyhovujúci

Nutnosť viac prepojiť teoretické vzdelávanie s praxou sa na Slovensku skloňuje už roky, systém vzdelávania sa však prispôsobuje veľmi pomaly a nedostatočne. Tento stav je nevýhodný pre všetkých: pre mladých ľudí, ktorí začínajú svoj pracovný život, pre firmy, ktoré potrebujú vzdelaných zamestnancov, a v konečnom dôsledku aj pre štát.

„Žiaľ, musím povedať, že mnohé školy produkujú absolventov s nedostatočnou úrovňou vzdelania. Vnímame klesajúci trend kvality na stredných aj vysokých školách. Smutné je, že vzdelávací systém nezohľadňuje požiadavky trhu práce a kvalita samotného vzdelávania je nízka. Štúdium je orientované na získavanie teoretických poznatkov, absolventom chýbajú komunikačné a realizačné zručnosti,“ bez servítky hovorí naša HR riaditeľka RNDr. Valéria Kormanová. „Okrem toho, že na školách je málo školiteľov z praxe a vyučujúci nemajú dostatok znalostí pre potreby zamestnávateľov, v školách chýba aj moderné technické vybavenie a absentuje jazykové vzdelávanie.“

absolventská prax

Ako získať prax počas strednej a vysokej školy?

Aby po skončení školy nemusel absolvent bojovať s nedostatkom praxe, skupina PPA CONTROLL, a. s., vo svojich dcérskych spoločnostiach ponúka možnosť praxe pre stredoškolákov a platenej praxe pre vysokoškolákov. „Ak sú osobné hodnoty a kariérne ciele študenta v súlade s hodnotami a cieľmi našej spoločnosti, môže sa stať súčasťou niektorého z našich tímov. Z tých úspešných a pracovitých sa po ukončení štúdia stávajú naši kolegovia,“ potvrdzuje V. Kormanová.

Prax pre študentov strednej školy

S vybranými odbornými strednými školami úzko spolupracujeme, aby sme spoločnými silami čo najlepšie pripravili mladých ľudí na pracovný život.

  • V našej dcérskej spoločnosti PPA ENERGO, s. r. o.,študenti 3-ročných a 4-ročných elektrotechnických škôl vykonávajú študentskú odbornú prax počas celého školského roka.
  • PPA ENERGO, s. r. o., má uzatvorenú „Zmluvu o poskytovaní odbornej praxe“ s bratislavskou Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou na Hálovej ulicia s Cirkevnou strednou odbornou školou elektrotechnickou P. G. Frassatiho.
  • PPA Inžiniering, s. r. o., poskytuje školenie v Autocade pre študentov banskobystrickej SPŠE J. Murgaša v anglickom jazyku.
  • PPA Power DS, s. r. o., sa skôr orientuje na spoluprácu s vysokými školami a ich študentmi, a to formou odborných prednášok a prezentácií, zadávaním tém na diplomové práce, poskytovaním svojich odborníkov ako garantov a v neposlednom rade umožňuje študentom absolvovať aj prax priamo vo svojich prevádzkach v zmysle platnej legislatívy.

Praxou k lepšiemu zamestnaniu

Z vysokých škôl spolupracujeme najmä so Žilinskou univerzitou, predovšetkým s Fakultou elektrotechniky, s FEI a FIIT v Bratislave a v oblasti facility manažmentu úzko spolupracujeme s STU v Bratislave. Prax stredoškolákov u nás trvá celý školský rok. S vysokoškolákmi v zmysle platnej legislatívy uzatvárame dohodu o brigádnickej praxi študentov. „Odborná prax pomáha študentom lepšie pochopiť predmet štúdia a zároveň si overiť teoretické vedomosti a pripraviť sa lepšie na vstup na trh práce. U nás majú študenti jedinečnú možnosť pripraviť sa na prácu na výnimočných projektoch v zahraničí, príležitosť zdokonaliť si jazykové kompetencie a v niektorých prípadoch získať medzinárodné osvedčenia,“ menuje benefity praxe v PPA CONTROLL, a. s., naša HR riaditeľka.

prax po strednej alebo vysokej škole

Elektrotechnika – odbor s dobrým uplatnením

Aktuálne nemáme a ani sme zatiaľ nemali žiadneho mladého človeka na absolventskej praxi, čo je prax po skončení školy, keď si absolvent nenájde zamestnanie a je evidovaný na úrade práce. Prečo u nás nikto nie je na absolventskej praxi? Pretože absolventi odborov, ktoré sú u nás uplatniteľné, sa v evidencii nezamestnaných nenachádzajú.

„Vo všeobecnosti je