Najnovšou akvizíciou skupiny PPA CONTROLL sa stala spoločnosť ENERGO CONTROL s.r.o., ktorá prináša do skupinového ekosystému nový know-how a profesionálne kapacity pre ďalšie úspešné projekty.

Z pohľadu životného cyklu spoločnosti sa naša skupina momentálne nachádza vo fáze rozvoja a rastu. Nedokazujú to len hospodárske výsledky s každoročne stúpajúcou tendenciou, zavádzané zmeny v interných procesoch a implementácia nových systémov, ale aj získanie nových, doteraz nedostupných trhov a segmentov, v ktorých sme uspeli. Naša snaha o udržanie a zintenzívnenie rastu prispela k vypracovaniu rozvojového plánu, ktorý sme nazvali „Stratégia 2027“.

 

Akvizícia znalostí

Jedným z cieľov prijatej stratégie v rámci 4. piliera je rozvoj segmentov a služieb s posilnením našich vlastných kompetencií, pričom to skupine umožňuje posunúť sa do nových trhových segmentov a poskytovať nové služby. Rozvoj nášho vlastného know-how je možný pomerne rýchlo, a to cestou, ktorú predstavujú akvizície. Ide o získanie spoločnosti do portfólia skupiny, ktorá bude mať špecializované a pre nás potrebné znalosti so skúsenosťami v oblasti SKR, čo predstavuje veľký prínos v oblasti realizácie technologických projektov. Práve počas tohtoročnej jesene sa skupina PPA CONTROLL rozhodla využiť príležitosť, v ktorej uspela. Cestou akvizície sa do skupinového portfólia pripojila firma ENERGO CONTROL s.r.o., ktorá, okrem kompetencií, prináša aj rozšírenie projektových, programátorských a výrobných kapacít pre realizáciu projektov.

Spojením silných stránok, odbornosti, skúseností a zdrojov bude skupina PPA CONTROLL schopná poskytovať ešte vyššiu úroveň kvality služieb. Spoluprácou dokáže lepšie a efektívnejšie reagovať na dynamické výzvy odvetvia, prinášať inovácie, väčšiu flexibilitu technických riešení a ešte významnejšie hodnoty pre našich zákazníkov. Veríme, že táto synergia umožní lepšie napĺňať mnohokrát individuálne a špecifické potreby našich klientov.

 

O ENERGO CONTROL s.r.o.

Spoločnosť ENERGO CONTROL s.r.o. historicky vzišla zo ZPA, rovnako ako PPA CONTROLL, a.s. Začiatkom 90. rokov sa osamostatnila pod názvom REGULA Košice a zameriavala sa najmä na oblasť SKR a NN. Spoločnosť ENERGO CONTROL s.r.o. vznikla koncom roku 2001, pričom jej hlavné aktivity siahali do oblasti riadenia technologických procesov, turbín, elektrární, teplární a rôznych špeciálnych odvetvových technológií, rovnako v prevádzkových rozvodoch siloprúdu, komunikačných rozhraniach a sieťach rôznych úrovní a typov. Medzi jej najvýznamnejších klientov na domácom trhu patrí U.S. Steel Košice, Mondi SCP Ružomberok, tepelná elektráreň Vojany, Johns Manville a mnoho ďalších. Viacero projektov realizovala aj na Kube, pričom išlo o projekty ako Matanzas, Cienfuegos, Nuevitas, Mariel a pod. V rokoch 2011 – 2015 spolupracovala s našou dcérskou spoločnosťou PPA INŽINIERING, s.r.o. na projekte rozsiahlej rekonštrukcie poškodeného bloku 5 Elektrárne v Planta Centro vo Venezuele.

V rámci skupiny PPA CONTROLL zostáva spoločnosť ENERGO CONTROL s.r.o. samostatným subjektom, ktorý bude manažérsky a obchodne zastrešený pod dcérsku spoločnosť PPA INŽINIERING, s.r.o.