Novinky

Home/Články/Novinky

1. Odborná konferencia MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2023

Touto cestou by sme chceli informovať odbornú verejnosť o konaní 1. Odbornej konferencie MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2023 (MPBS 2023), ktorá by sa mala konať každoročne pre potreby odbornej verejnosti z hľadiska celoživotného vzdelávania a získavania najnovších informácií v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb (PBS) z domova aj zo zahraničia. Tohtoročná konferencia MPBS [...]

Získali sme certifikát systému manažérstva informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001

Takmer 25 rokov procesného prístupu systému manažérstva kvality a dlhodobé uplatňovanie ďalších manažérskych systémov v materskej spoločnosti PPA CONTROLL, a.s. a v jej dcérskych spoločnostiach bolo dobrým predpokladom pre zahájenie komplexnej integrácie požiadaviek na kvalitu, bezpečnosť pri práci, pracovné prostredie, ochranu zdravia a životného prostredia v činnostiach Skupiny PPA CONTROLL. Súbežne sme zavádzali [...]

Spoločnosti skupiny PPA CONTROLL získali dve ocenenia

Ocenenie za rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania Na augustovom zasadnutí bratislavskej regionálnej komory SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora) dostala spoločnosť PPA CONTROLL, a. s., čestné uznanie SOPK za zásluhy na rozvoji slovenskej ekonomiky a podnikania. Ocenenie odovzdal predseda predstavenstva bratislavskej regionálnej komory SOPK Ing. Igor Junas a podpredseda predstavenstva SOPK Ing. Vladimír Slezák do rúk generálneho [...]

Skupina PPA CONTROLL, a. s., sa opäť rozrástla

Skupina PPA CONTROLL urobila ďalší krok k napĺňaniu svojho plánu Stratégia 2021, ktorého cieľom je zvyšovať efektívnosť, rozširovať portfólio a komplexnosť poskytovaných služieb a neustále rásť. Protimonopolný úrad SR odsúhlasil začiatkom júna akvizíciu spoločnosti LiV ELEKTRA, a. s., ktorá odteraz patrí do skupiny PPA CONTROLL. […]

Energetický biznis miestnych distribučných sietí v obchodných centrách a business centrách

Legislatíva EÚ umožňuje v súkromných objektoch prevádzkovanie miestnych distribučných sietí. Spoluprácou s PPA Power DS s.r.o. má majiteľ objektu plnú kontrolu nad ním vybudovanými sieťami, územím, aj odberateľmi energií. Majiteľ objektu získava profit z energetického biznisu, ktorý by inak prenechal dominantným energetickým koncernom v regióne. Spoluprácou s PPA Power DS majiteľ obchodného centra získa [...]

Zvyšovanie účinnosti fotovoltických elektrární

zistenie skutočného výkonu a účinnosti elektrárne odhalenia tzv. „hotspot-ov“ a vysokých prechodových odporov meranie elektrických veličín fotovoltických panelov a meničov odhalenie poškodených alebo nefunkčných častí elektrárne zvýšenie účinnosti a výnosov elektrárne o viac ako 2 %

Vlastný showroom LED PDZ

V roku 2019 sa nám podarilo zriadiť a otvoriť showroom premenného dopravného značenia na báze LED (LED PDZ). Naša dcérska spoločnosť PPA INŽINIERING, s.r.o. sa stala výhradným zástupcom srbského výrobcu premenného dopravného značenia na území SR, spoločnosti DMV. Tento srbský výrobca LED PDZ produkuje vo svojich výrobných priestoroch v meste Niš aj LED svetelné informačné tabule, pričom [...]

Systém manažérstva bezpečnosti podľa nového štandardu ISO 45001

V roku 2019 boli činnosti PPA CONTROLL, a.s. zamerané hlavne na integrovanie požiadaviek novej normy systému manažérstva bezpečnosti podľa štandardu ISO 45001 do podnikateľských procesov a absolvovanie úspešného re-certifikačného auditu, podľa štandardu ISO 14001 a podľa nového štandardu ISO 45001. Dlhodobé uplatňovanie jednotlivých manažérskych systémov nielen v materskej spoločnosti PPA CONTROLL, a.s., ale aj v dcérskych spoločnostiach, a priebežné plnenie špecifických [...]

Jadrová energetika má perspektívu aj v ďalších rokoch

Jednou z vážnych výziev, ktoré stoja pred ľudstvom, je zabezpečenie výroby dostatku elektrickej energie, ktorá by bola stabilná z hľadiska dodávky a minimalizovala by záťaž na životné prostredie. Jedným z cieľov je taký rozvoj energetiky, ktorý bude v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Tento plán počíta s využívaním jadrovej energie ako hlavného bezuhlíkového zdroja [...]

Go to Top