Takmer 25 rokov procesného prístupu systému manažérstva kvality a dlhodobé uplatňovanie ďalších manažérskych systémov v materskej spoločnosti PPA CONTROLL, a.s. a v jej dcérskych spoločnostiach bolo dobrým predpokladom pre zahájenie komplexnej integrácie požiadaviek na kvalitu, bezpečnosť pri práci, pracovné prostredie, ochranu zdravia a životného prostredia v činnostiach Skupiny PPA CONTROLL.

Súbežne sme zavádzali aj opatrenia zvyšujúce ochranu údajov a informácií do podnikových procesov s cieľom celkového zvyšovania úrovne informačnej bezpečnosti v Skupine PPA CONTROLL.

Uvedené činnosti sme zavŕšili získaním jednotného certifikátu podľa STN EN ISO 9001, 14001 a 45001 pre Skupinu PPA CONTROLL a získaním nového certifikátu systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa STN EN ISO/IEC 27001 certifikačným orgánom LRQA.

Veríme, že týmito aktivitami sme opäť bližšie ku komplexnejšiemu uspokojovaniu potrieb a očakávaní zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán a že dôkladnou ochranou údajov a informácií budeme naďalej Vaším dôveryhodným a spoľahlivým partnerom.