Už na jeseň 2020 začala PPA CONTROLL, a. s., stavať na „zelenej lúke“ v areáli spoločnosti Slovenské cukrovary, s. r. o., v Seredi moderný, spoľahlivý, vysoko efektívny a ekologický energetický zdroj výroby tepla na báze zemného plynu. V tomto projekte na kľúč prinesieme nové riešenia, ktoré cukrovaru ušetria finančné zdroje, znížia energetickú náročnosť výroby cukru a významne prispejú k zníženiu ekologickej záťaže regiónu.

Skúsenosti PPA CONTROLL presvedčili klienta

Naše skúsenosti a odborné znalosti nám pomohli zvíťaziť v súťaži na realizáciu projektu, ktorý bol okrem iného výzvou aj tým, že musel vyriešiť problémy špecifické pre cukrovary, a to energetickú náročnosť výroby, ktorá je zároveň sezónna, trvá od septembra do januára. Riešenie si vyžadovalo návrh takého zdroja na výrobu energie, ktorý bude ekologický, ekonomický a nebude vytvárať finančné a energetické straty ani zvyšovať nároky na údržbu počas mesiacov, keď investor Slovenské cukrovary, s. r. o., nepotrebuje energiu na výrobu.

Cukrovar v Seredi spracuje každý rok v priemere 750-tisíc ton cukrovej repy. Ako zdroj procesnej pary potrebnej na výrobu doteraz využíval tepláreň z vedľajšieho areálu. Počas transportu pary potrubím však dochádzalo k veľkým stratám. Navyše, pôvodná tepláreň využíva ako zdroj na výrobu tepla a pary uhlie, čo nebude od roku 2022 možné. Preto cukrovar hľadal nové riešenia. „Pôvodným zámerom investora, spoločnosti Agrana, bolo spolu s výstavbou nového zdroja tepla realizovať aj výstavbu zdroja výroby elektrickej energie, ktorého základom mala byť plynová turbína. Cieľom bolo pokryť vlastnú spotrebu podniku, pričom celý zdroj by pracoval v tzv. ostrovnej prevádzke,“ vysvetľuje Ing. Milan Michalík, riaditeľ úseku zahraničných projektov PPA CONTROLL, a. s.

Podarilo sa nám optimalizovať zadanie

S ohľadom na vývoj cien elektrickej energie na trhu, na výšku investičných nákladov a na samotnú povahu prevádzky, ktorá funguje v podstate len pár mesiacov v roku, sa však investor nakoniec rozhodol časť zameranú na vybudovanie zdroja elektrickej energie zo svojho plánu vypustiť. „V súlade so zadaním investora sa nám podarilo pripraviť cenovo aj technicky najatraktívnejšie riešenie výroby a dodávky procesnej pary. Navyše sa nám pôvodné zadanie investora v istej časti podarilo optimalizovať, čo nám tiež pridalo body v konečnom hodnotení predložených ponúk. Projekt budeme realizovať v dvoch oblastiach – stavebnej aj technologickej,“ pokračuje M. Michalík.

„Investora presvedčila aj naša schopnosť vyriešiť prípadné vzniknuté technologické problémy prevádzky teplárne v priebehu niekoľkých hodín, čo znamená, že nebudú nastávať drahé výpadky vo výrobe.“

Šanca pre mladú krv

Stavebná časť kontraktu zahŕňa vybudovanie budovy teplárne, komínov, regulačnej stanice plynu, vysokotlakovej prípojky zemného plynu a prípojky bioplynu.

Technologická časť realizácie projektu je podstatne širšia. Ide o kompletnú stavbu a výbavu kotolne s parnými kotlami Bosch, o vybudovanie a sprevádzkovanie strojovne, potrubných systémov, rozvodov zemného plynu a bioplynu, vyvedenia tepelného výkonu zo zdroja, elektrického pripojenia kotolne – rozvádzače VN/NN, nadradeného riadiaceho systému a systémov merania a regulácie. „Do projektu sme na pozíciu projektového manažéra tentoraz zapojili nášho mladého kolegu. Naším cieľom je postupne vychovať a pripraviť nastupujúcu generáciu na zvládanie riadenia aj takýchto veľkých a náročných projektov,“ hovorí M. Michalík.

Ekológia a bezpečnosť

Nový zdroj výroby tepla a pary pre cukrovar má byť uvedený do prevádzky na jeseň 2021. Ešte predtým musia byť všetky technológie a výkonové parametre odskúšané. Skúšky, pri ktorých treba zabezpečiť taký odber vyrobeného tepla, aký je potrebný počas cukrovarskej kampane, bude však možné zrealizovať až na začiatku nového kola výrobného procesu. Aj z tohto pohľadu je tento projekt pre PPA CONTROLL, a. s., výzvou, ale veríme si na základe našich doterajších skúseností a aplikácie energetických riešení v rôznych oblastiach priemyslu vrátane potravinárstva.

Sme presvedčení, že vďaka našej realizácii tohto projektu sa investor stane v celoeurópskom meradle špičkovým, ekologickým a bezpečným cukrovarom.