Project Description

Inžinierske činnosti ELE a SKR pre MO34 – nukleárna časť

Rozsah prác:

 • manažment projektu
 • projektová dokumentácia stupňa „Detail Design“
 • dokumentácia skutočného vyhotovenia v opcii
 • projektantský dozor na stavbe
 1. obhliadky na stavbe
 2. riešenie odchýlok projektuc.
 3. riešenie prípadných kolízií
 4. návrh náhradných riešení vzniknutých počas realizácie
 • Spracovanie 3D modelu PDMS
 • Hlavné  a vedľajšie káblové trasy (> 200mm)
 • Rozvádzače SKR a Elektro
 • Hlavné impulzné línie
 • Stendy meracích prístrojov

Projektová dokumentácia ELEKTRO:

 • Dispozičné riešenie umiestnenia zariadení Elektro a hermetických káblových priechodiek
 • 2D výkresy vedľajších káblových trás a rozmiestnenie nosníkov
 • 2D výkresy uzemnenia hlavných a vedľajších káblových trás
 • Výpočtové správy – dimenzovanie káblov
 • Návrh a plán uloženia napájacích káblov
 • Nastavenie elektrických ochrán zariadení
 • Schémy vonkajších spojov
 • Prehľadové schémy napájania Elektro zariadení
 • Schémy prepojenia hermetických káblových priechodiek
 • Album zaplnenia hermetických káblových priechodiek
 • Technické správy
 • Súpis materiálu
 • Projektové vstupy pre stavebnú časť

Rozsah spracovanej dokumentácie SKR časti:

 • Nákupné a kvalifikačné špecifikácie pre poľné prístroje SKR – snímače a prevodníky
 • Nákupné a kvalifikačné špecifikácie pre prístroje chemických analýz pracovných a pomocných médií
 • Nákupné a kvalifikačné špecifikácie pre hermetické káblové priechodky (Elektro a SKR)
 • Technické špecifikácie prístrojov pre skrine SKR a skrinky pre meracie okruhy a ovládacie obvody
 • Dispozičné výkresy SKR zariadení: prístrojov, stendov, miestnych skriniek, skríň SKR
 • Dispozičné riešenie rozvodu pomocných médií a drenáže
 • Priradenie procesných zapojení meracích a ovládacích okruhov (Hook-up) a súpis materiálu
 • Elektrické schémy ovládacích obvodov a meracích okruhov
 • 2D výkresy vedľajších káblových trás pre SKR káble
 • 2D výkresy uzemnenia vedľajších káblových trás
 • Plán uloženia SKR káblov
 • Projektové vstupy pre stavebnú časť
 • Chemický projekt
 • Technická správa

Rozsah projektu v časti „Komplexná koordinácia kabeláže“ (KKK)

 • Pravidlá pre KKK – Sprievodná správa
 • Pravidlá pre KKK – Predpisy pre montáž
 • Pravidlá pre KKK – kontrolné body na hlavných káblových trasách – Technická správa
 • Typové prvky pre tvorbu hlavných káblových trás vrátane typov nosníkov a súpis montážneho materiálu
 • Dispozičné riešenie hlavných káblových trás
 • Rozmiestnenie nosníkov pre sekundárnu časť (2D výkresy a 3D PDMS model)
 • Riešenie protipožiarnej ochrany káblových trás
 • Trasovanie káblov do hlavných káblových trás projektovaných v rámci Job 02 a káblov ostatných dodávateľov  technologických celkov pre jadrovú (primárnu) časť AE Mochovce 3. a 4. blok (SW: Traceman)
 • Optimalizácia a koordinácia trasovania projektovaných káblov (Traceman, 3D PDMS model)
 • Základná knižnica typov káblov
 • Zoznamy úsekov káblových trás
 • Dispozícia otvorov nehermetických káblových priechodiek
 • Projektové vstupy pre stavebnú časť