Project Description

Zoznam vykonaných prác v časti SKR a ELEKTRO:

 • Demontáž 2 ks transformátorov 1000 kVA
 • Dodávka a montáž 2ks transformátorov 630 kVA a 2 ks 250 kVA
 • Úprava vo VN polí – výmena transformátorov prúdu
 • Nastavenie a odskúšanie ochrán pre nové transformátory
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie pre akciu Obnova poľných prístrojov na TN – časť SKR a elektro
 • Dodávka rozvádzačov pre akciu Obnova a modernizácia CHUV3
 • Rekonštrukcia napájania kobiek hlavnej transformačnej rozvodne HTR2
 • Modernizácia rozvodní 6 kV – prístrojovej transformátorovej stanice NPK
 • Rekonštrukcia el. ohrevov zemného plynu na redukčnej stanici pre spaľovňu
 • Pripojenie prístrojovej transformátorovej stanice CV5 do riadiaceho systému
 • Dodávka a montáž rozvádzača PV1 a PV6, RM1
 • Rekonštrukcia napájania kobiek hlavnej transformačnej rozvodne HTR2
 • Úprava riadiaceho systému Yokogawa
 • Intenzifikácia riadiaceho systému a elektro rozvodne na výrobni UGL+DAM
 • Výmena výzbroje elektromotorov, hlavných vypínačov, ovládačov informatívnych prvkov a dverí
 • Modernizácia povrchovej úpravy na UGL
 • Obnova riadiaceho systému na Sklade NH3
 • Úprava merania PH v aktivačných nádržiach ČOV
 • Obnova riadiaceho panela MaR na prevádzke DX 86, MIBK, DX L
 • Rekonštrukcia vážiacich systémov VJ*H W9068 – časť RS
 • Obnova transformátorov T7S a T8S obj- 22-25
 • HAZOP – realizácia záverov
 • Predhrievače kyseliny dusičnej – časť MaR
 • Rekonštrukcia bilančného merania ZP FIQ
 • Modernizácia vyhrabovacich strojov – DO – kamerový systém
 • Výmena VN prístrojov HTR I a HTR II
 • Modernizácia rozvodní – Cirkulačná vodáreň a Drobné výroby
 • Napojenie transformátorov TR11 a TR12
 • Výmena VN káblov na prevádzke LAD
 • Ztrojenie teploty reaktorov TN
 • Výmena aparátu H14 – kabeláž
 • Online meranie granulometrie na UGL
 • Úprava transformátora pre pripojenie káblov a Výmena prevodníkov DUDEK
 • Kontaktné merania HTER
 • Upgrade DCS
 • Modernizácia VN rozvodne 6R1 – Spracovanie kompletnej dokumentácie (stavebná časť, VN, NN, bleskozvod) pre rekonštrukciu rozvodne 6R1 v objekte 42-20, areál DUSLO – SBÚ A, prevádzka ČP3
 • Optický prepoj – dodávka materiálu a služieb, spojených s realizáciou optickej linky medzi objektmi areálu DUSLO a.s.
 • Skladovanie surovín – spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, časť elektro, pre realizáciu technologických úprav na prevádzke DUSLO, DPo
 • Úpravy a skúšky SW – dodávky služieb spojených s kontrolou a úpravami SW riadiacich systémov na prevádzkach po odstávkových rekonštrukciách
 • Obnova VN rozvádzača Vlčie Hrdlo – dodávka materiálu a služieb (vypracovanie RPD, demontáž, montáž, skúšky, OPOS, úradná skúška)
 • Výmena čerpadiel P-552A,B – časť elektro a SKR – dodávka materiálu a služieb (montáž, skúšky, OPOS, úradná skúška) spojených s obnovou 2ks čerpadiel na ČP4
 • Výmena VN prístrojov HTR I A HTR II – dodávka materiálu a služieb (vypracovanie RPD, montáž, skúšky, OPOS, úradná skúška ) spojených s obnovou 8ks VN kobiek na HTR1 a 2
 • Dodávka elektro a SKR v rámci akcie «Výmena elevátora H103» – dodávka materiálu a služieb (montáž, skúšky, OPOS, SW RS SIEMENS SIMATIC + vizualizácia) spojených s obnovou elevátora H103

Operačný program Kvalita životného prostredia:
Projekty výmeny osvetlenia a elektroinštalácie sú realizované v rámci OP KŽP (Slovenská inovačná a energetická agentúra a Európsky fond regionálneho rozvoja) za účelom znižovania energetickej náročnosti a dosiahnutia plánovaných úspor prevádzkových nákladov. Cieľom projektov je zlepšiť kvalitu osvetlenia pracovísk a to najmä v zvýšení intenzity osvetlenia a zlepšení rovnomernosti osvetlenia. Nové osvetlenie a elektroinštalácie zohľadňujú extrémne nároky prostredia ako sú prašnosť, vplyv chemikálii, vibrácie a teplota prostredia s cieľom skrátiť servisné zásahy na minimum a umožniť čistenie zariadení tlakovým vzduchom alebo vodou.

DUSLO a.s. „Obnova osvetlenia výrobných jednotiek“ – projekt zameraný na obnovou osvetlenia 6 výrobných prevádzok s 3-zmennou nepretržitou prevádzkou, kde je osvetlenie pracovísk zabezpečované umelým osvetlením v celom pôdoryse každej výrobnej haly, vo vysoko prašnom a korozívnom prostredí. Realizácia zákazky zahŕňa kompletnú výmenu káblových trás, kabeláže a svetelnej techniky s veľkým podielom inovatívnych technológii (LED svietidlá, inteligentný systém ovládania svietidiel DALI)