Project Description

 • elektrická prípojka 22 kV
 • VN rozvodňa
 • trafostanica 22 kV
 • vonkajšie osvetlenie
 • osvetlenie výrobnej haly
 • napájacie rozvody NN
 • dodávka a montáž elektrických rozvádzačov
 • napájacie rozvody technológie
 • elektrická a požiarna signalizácia
 • požiarny rozhlas
 • slaboprúdové rozvody
 • dátové rozvody
 • uzemnenie, bleskozvod