Project Description

 • Projektová dokumentácia
 • Dodávky
 • Montáž a uvedenie do prevádzky:
 • VN káblová prekládka
 • VN rozvodňa 22kV/0,4kV
 • VN transformátory 3150kVA
 • NN rozvodňa 400/230 V a kompenzačné rozvádzače
 • Prípojnicový systém
 • Osvetlenie, uzemnenie, bleskozvod
 • Dodávka a montáž všetkých podružných rozvádzačov
 • Slaboprúdové systémy