Zisk už nie je jedinou doménou, ktorá firmy zaujíma. Ak chcú ponúkať kvalitné služby, funkčné produkty a napredovať, ich pracovníci musia systematicky spolupracovať v prostredí, kde na to majú podmienky. Firmy si zároveň čoraz viac uvedomujú svoj vplyv na spoločnosť a okolie. Zodpovedné podnikanie sa tak dostáva do popredia a tvorí veľkú pridanú hodnotu každého podnikateľského subjektu.

Čo je to spoločensky zodpovedné podnikanie (CSR)?

Corporate Social Responsibility (CSR), teda spoločenská zodpovednosť firiem, presadzuje rešpektovanie všetkých podnikateľských partnerov, ktorí sa podieľajú na firemnom zisku a firma s nimi prichádza do kontaktu. Ide o zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov či konkurenciu, ale aj o životné prostredie, komunity a skupiny obyvateľstva.

Realizácia princípov spoločensky zodpovedného podnikania nad rámec príslušnej legislatívy sa prejavuje tým, že spoločnosti skupiny PPA CONTROLL kladú vo svojom podnikaní dôraz na transparentnosť, boj proti korupcii a úplatkárstvu, inovatívnosť a udržateľnosť svojho rastu, minimalizáciu environmentálnych vplyvov na životné prostredie a zodpovedné nakladanie s odpadom. V oblasti sociálnej starostlivosti patria medzi priority opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov pri práci, nediskriminačné správanie, rovnosť príležitostí a v neposlednom rade aj firemná filantropia,“ tvrdí RNDr. Viera Cehláriková, riaditeľka úseku manažérskych systémov PPA CONTROLL, a. s.Vzťahy na pracovisku

Aké konkrétne zložky spoločensky zodpovedné podnikanie na Slovensku zahŕňa a čomu firmy venujú pozornosť?

Prehľad základných princípov a príkladov zodpovedného podnikania

Aj zvyšovanie povedomia o význame bezpečnosti pri práci je spoločensky prospešná aktivita. Touto cestou sa vybrali aj spoločnosti skupiny PPA CONTROLL, ktoré sa zaoberajú elektrosystémami, meraním, reguláciou a automatizáciou – teda oblasťami, kde je dodržiavanie bezpečnosti pri práci naozaj nevyhnutné.

„Spoločnosti skupiny PPA CONTROLL sa rozhodli udržiavať a zlepšovať systémy manažérstva BOZP a environmentu (HSE). Integráciou HSE správania pracovníkov do každodenných pracovných činností chceme eliminovať riziko vzniku pracovného úrazu a poškodenie zdravia,“ povedal Ing. Bystrík Berthoty, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ PPA CONTROLL, a. s.

 Zodpovedné podnikanie vedie k túžbe zlepšovať sa

CSR podporuje firmy v neustálom vývoji a napredovaní, aby dokázali zabezpečiť dlhodobú spokojnosť zamestnancov aj zákazníkov. Rovnako ako výber dodávateľa, ktorý by mal dbať na kvalitu, je dôležitá aj starostlivosť o zákazníka. Pre PPA CONTROLL je podstatné plnenie akýchkoľvek špecifických požiadaviek a zachovanie flexibility. Firma taktiež každoročne poskytuje zdroje na zlepšovanie pracovného prostredia zamestnancov.

zamestnanci, CSR

Na ich dosiahnutie využívame trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality, pravidelné hodnotenie jeho efektívnosti, hľadanie príležitostí, zvažovanie rizík, ako aj vnútorných a vonkajších faktorov, znižovanie nákladov a inováciu produktov/služieb,“ vysvetľuje Viera Cehláriková.

Životné prostredie

Zaujímať sa o ekológiu a stav našej krajiny či okolia je v dnešnej dobe priam nevyhnutnosť. Zodpovedné podnikanie je o zapájaní firiem aj do tejto problematiky prostredníctvom snáh o udržateľné mestá či adaptáciu na klimatickú zmenu. Populárne je nastavenie systému na „zero-waste“ či zavedenie recyklácie. Aj PPA CONTROLL sa rozhodla tento aspekt zahrnúť do svojej politiky.

Znižovať množstvo vznikajúceho odpadu, zvyšovať podiel jeho recyklácie a minimalizovať nepriaznivé vplyvy na životné prostredie. Sústavným vzdelávaním a otvorenou komunikáciou sa snažíme zvyšovať povedomie nielen našich pracovníkov, ale aj pracovníkov našich dodávateľov. Dôraz na osobnú zodpovednosť a žiaducu účasť na bezpečnosti a ochrane zdravia, pracovného i životného prostredia je našou prioritou nielen do najbližších rokov,“ uzatvára Viera Cehláriková z PPA CONTROLL.