Dcérska spoločnosť patriaca do holdingu PPA CONTROLL je významným realizátorom ekologických projektov vo Veľkej Británii. Moderné spaľovne odpadov (ZEVO) sú riešením, ako minimalizovať odpad a premeniť ho na energiu (Waste to Energy). Skúsenosti PPA ENERGO, s. r. o., boli úspešne implementované už vo viacerých projektoch na Britských ostrovoch.

Na náročnom trhu Veľkej Británie sa dokážu presadiť a dlhodobo udržať len také dodávateľské firmy, ktoré vedia projektovať a realizovať zákazky striktne preosievané cez sito legislatívnych a normatívnych požiadaviek. V Európe patria medzi jedny z najnáročnejších. Sme nesmierne radi, že dcérska spoločnosť holdingu PPA CONTROLL má skúsenosti a expertov, ktorí to dokážu.

Vďaka tomu PPA ENERGO, s. r. o., naprojektovala a zrealizovala elektrosystémy a systémy kontroly a regulácie (SKR) už v dvoch moderných spaľovniach odpadu a úspešne vypracovala Detail Design celkovo na troch projektoch v tejto ostrovnej krajine.

Náročné podmienky sú nám blízke

Naša spoločnosť sa dlhodobo stretáva s náročnými a striktnými podmienkami ako v oblasti inžinieringu projektov, tak v ich implementácii a realizácii. Dôverne ich poznáme najmä z oblasti jadrovej energetiky.

Skúsenosti, ale aj ambície dosahovať náročné ciele priviedli spoločnosť PPA ENERGO k výnimočným projektom zhodnocovania odpadu na energetické využitie.

Prísne eko kritériá

Všetky moderné ZEVO (spaľovne odpadu) pritom musia spĺňať tri hlavné podmienky. Po prvé, energetické zhodnotenie odpadu v podobe výroby tepla a elektriny. Po druhé, zníženie ekologickej záťaže na životné prostredie v podobe eliminovania množstva odpadu, ktorý putuje na skládku. A po tretie, zabránenie úniku nebezpečných látok do ovzdušia, ktoré sa vyskytujú v spalinách vznikajúcich pri horení, aplikovaním kvalitnej filtrácie.

Práve tretí bod robí z modernej spaľovne odpadov zariadenie so zásadným ekologickým prínosom. Procesy odstraňovania škodlivých látok, ich neustály monitoring a meranie zásadne ovplyvňujú ekologickú stránku zhodnocovania odpadu.

Aj vďaka PPA ENERGO je v moderných spaľovniach vo Veľkej Británii implementovaný celý rad najmodernejších vysokovýkonných filtračných zariadení, ktorých fungovanie a kontrola sa v priebehu času ďalej nepretržite vylepšujú.

Ako to funguje

V ZEVO sa kombinujú rôzne technológie, aby sa dosiahlo ideálne riešenie premeny odpadu na energiu s ohľadom na lokalitu. V každej oblasti sa totiž dajú emisné limity a množstvo vyrobenej energie zabezpečiť inou kombináciou technológií.

Jednou z technológií je elektrostatický odlučovač inštalovaný priamo za kotlom. „Funguje na princípe ionizovania častíc elektrickým nábojom a následným pôsobením dvoch až troch elektromagnetických polí umiestnených za sebou ich dokáže efektívne odlúčiť z prúdiacich spalín. Odlučovač sa vyznačuje stabilným oddeľovaním aj v prípade kolísania zaťaženia, vysokou efektívnosťou a nízkym nárokom na údržbu,“ vysvetlil Ing. Lukáš Dobrovay, riaditeľ technického úseku PPA ENERGO.

Ďalšou možnosťou je tkaninový filter, ktorý zo spalín odstraňuje pevné látky a prachové častice. Zanesenie filtra sa neustále sníma. Keď pevné častice usadené na tkaninových vreciach vytvoria príliš hrubý povrch, automaticky sa spustí systém čistenia. Výhodou tohto riešenia je jednoduchá údržba a dlhá životnosť.

Suché, polosuché a mokré čistenie

Ďalšie procesy čistenia spalín prebiehajú v závislosti od látok, ktoré treba odstrániť alebo neutralizovať buď suchým spôsobom, namokro alebo polosuchou metódou.

„Filter suchého čistenia neutralizuje kyslé korozívne plyny pomocou adsorpčných prísad. Bez pridania vody sa vo filtri za prítomnosti hydratovaného vápna alebo hydrogénuhličitanu sodného neutralizujú plyny ako HCl, HF a SO2,“ pokračuje L. Dobrovay.

Kyslé korozívne plyny (HCl, SO2) sa dajú neutralizovať aj filtrom polosuchého čistenia za prítomnosti vápenného hydrátu vstrekovaného spolu s vodou. Proces prebieha najefektívnejšie pri teplote 145 °C. Riadiaci systém okrem teploty a prietoku riadi aj reaktiváciu recirkulovaných zvyškov, čím sa dosahuje vysoká separačná účinnosť procesu.

Mokrá čistička dokáže odstrániť kyslé plyny, aerosóly a malé častice aj z veľmi znečistených spalín. „Mokré čističky sú viacstupňové, každý stupeň separuje iný druh znečistenia, prípadne zaručuje inú funkciu, napríklad znižovanie teploty spalín,“ spresnil obchodný riaditeľ PPA ENERGO.

Spoľahlivosť systému

Na zachytenie a odstránenie ďalších nežiaducich látok (napríklad amoniaku, oxidov dusíka či dioxínov) sa používajú ďalšie technológie – selektívna nekatalytická reakcia, katalytická redukcia, adsorpcia aktívnym uhlím alebo lignitovým koksom.

Je pochopiteľné, že na celé zariadenie ZEVO sa kladú vysoké nároky na kvalitu. Rovnako spoľahlivé musia byť aj všetky systémy kontroly. Či už ide o dodané diely, snímače, rozvádzače, frekvenčné meniče, ale aj to, ako sú zapojené a ovládané riadiacim systémom. Každý jeden algoritmus musí byť bezchybný.

„PPA ENERGO prešla procesmi prípravy a realizácie projektov ZEVO už viackrát a dnes robíme niektoré veci inak ako pred rokmi. Naposledy sme čelili výzve pripraviť finálny zoznam prvkov a materiálov projektu už na začiatku projektovania a nie na jeho konci, keď je hotový model. Naši projektanti dokázali vymyslieť systém práce tak, že túto požiadavku splnili a všetok potrebný materiál sa mohol objednať už na začiatku. Vďaka tomu dnes projekt, na ktorom participujeme, nerieši problém s dlhými dodacími lehotami materiálov,“ opisuje L. Dobrovay významný vplyv PPA ENERGO na úspešnosť projektov, v ktorých je spoločnosť aktuálne zapojená.

V oblasti projektov Waste to Energy sa neustále zdokonaľujeme a aj vďaka tomu je PPA ENERGO ako dcérska spoločnosť patriaca do skupiny PPA CONTROLL významným dodávateľom vybraných technologických celkov, elektročastí a SKR systémov.