Podmienky ochrany súkromia

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti skupiny PPA CONTROLL:

PPA CONTROLL, a.s., so sídlom: Vajnorská 137, 830 00 Bratislava, IČO: 17 055 164, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 159/B

PPA ENERGO, s.r.o. so sídlom: Vajnorská 137, 830 00 Bratislava, IČO: 31 368 484, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 6646/B

PPA INŽINIERING, s.r.o. so sídlom: Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 31 376 045, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 7314/B

PPA TRADE spol. s r.o. so sídlom: Vajnorská 137, 830 00 Bratislava, IČO: 31 409 776, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 7917/B

PPA POWER, s.r.o. so sídlom: Sládkovičova 47, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 618 103, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 2302/S

PPA POWER DS, s. r. o. so sídlom: Vajnorská 137, 830 00 Bratislava, IČO: 31 368 514, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 6649/B

PPA SPRÁVA BUDOV, s.r.o. 1 so sídlom: Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35 751 983, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 17810/B

D1 PARK Infra, s.r.o. so sídlom: Vajnorská 137, 830 00 Bratislava , IČO: 47 256 061, registrácia Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 101495/B;

FTVE 3, s.r.o., so sídlom: Vajnorská 137, 830 00 Bratislava , IČO: 45 879 249, registrácia Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 78769/B;

Power SP, s.r.o., so sídlom: Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 52 068 650, registrácia Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 132879/B;

PPA 1, s.r.o., so sídlom: Radlinského 297/7, 010 01 Žilina, IČO: 52 798 801, registrácia Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 73652/L;

PPA 2, s.r.o., so sídlom: Radlinského 297/7, 010 01 Žilina, IČO: 52 799 212, registrácia Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 73685/L;

(ďalej len spoločne ako „PPA“ alebo „my“). V skupine PPA pôsobí zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov (tzv. data protection officer alebo DPO), ktorá je Vaším kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

E-mail: dpo@ppa.sk

Telefónne číslo: +421 2 49237123

Korešpondenčná adresa: Zodpovedná osoba (DPO), PPA CONTROLL, a. s. Vajnorská 137, 830 00 Bratislava

Tieto podmienky ochrany súkromia slúžia primárne na splnenie informačných povinností podľa čl. 13 a 14 GDPR voči dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje. Typicky ide najmä o našich zamestnancov alebo o zamestnancov našich obchodných partnerov, klientov alebo dodávateľov. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby (Viď čl. 12 až 22 GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN) tými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími právnymi predpismi. V prípade, ak by ste nerozumeli akejkoľvek informácii a/alebo súhrnu informácií uvedených v tomto dokumente, neváhajte kontaktovať našu zodpovednú osobu.

Náš záväzok voči ochrane súkromia: „Osobné údaje pod kontrolou“

Ochrana súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Osobné údaje nechránime len preto, že ide o zákonnú povinnosť. Efektívnu ochranu osobných údajov vnímame aj v širšom kontexte našej obchodnej činnosti, ktorou je dodávka bezpečných technológií. Je preto našim cieľom a zámerom poskytovať naše služby takým spôsobom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady a princípy ochrany súkromia a najmä ochrany osobných údajov. Pri revízii našich postupov v oblasti spracúvania osobných údajov pred 25. májom 2018 sme sa rozhodli zaviesť moderné, efektívne a jednoduché opatrenia na zabezpečenie súladu s GDPR. Ak ste náš obchodný partner a zaujíma Vás náš prístup k novým predpisom na ochranu osobných údajov, kontaktuje prosím našu zodpovednú osobu.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

  • poskytovať naše služby a produkty a za týmto účelom spracúvať osobné údaje našich klientov, dodávateľov, obchodných partnerov, zamestnancov a ďalších osôb;

  • efektívne riadiť naše ľudské zdroje;

  • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti a

  • chrániť naše oprávnené záujmy.

1 Spoločnosti PPA Správa budov, s.r.o., D1 PARK Infra, s.r.o., FTVE 3, s.r.o., Power SP, s.r.o., PPA 1, s.r.o. a PPA 2, s.r.o. nemajú žiadnych zamestnancov, pričom niektoré z nich majú status tzv. ready made firmy a nevyvíjajú žiadnu činnosť tzn. nespracúvajú osobné údaje na žiadne účely.

Nižšie uvedený prehľad vysvetľuje, k akým účelom spracúvania dochádza v rámci jednotlivých spoločností patriacich do skupiny PPA. Pre odstránenie pochybností, označenie ÁNO znamená, že daná spoločnosť patriaca do skupiny PPA spracúva osobné údaje na daný účel ako prevádzkovateľ.

Kategória účelovÚčel spracúvania osobných údajovPrimárny právny základPPA CONTROLL,a.s.PPA ENERGO s.r.o.PPA INŽINIERING, s.r.o.PPA POWER DS s. r. o.PPA POWER s.r.o.PPA TRADE, spol. s r.o.PPA Správa budov, s.r.o.
Riadenie ľudských zdrojov

1.

Personálne a mzdové účelyPlnenie zákonných povinností a oprávnený záujemÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNONIE

2.

Fotografie zamestnancovSúhlasÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNONIE

3.

Kontrolné mechanizmy zamestnávateľaOprávnený záujemÁNOÁNOÁNOÁNOÁNONIENIE

4.

Agenda zamestnaneckých benefitovPlnenie zmluvyÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNONIE

5.

Uchovávanie údajov o neúspešných uchádzačochSúhlasÁNOÁNOÁNOÁNOÁNONIENIE

6.

Agenda nakupovaných výkonovPlnenie zmluvy a súhlasÁNOÁNOÁNOÁNOÁNONIENIE

7.

Agenda protiradiačnej ochranyPlnenie zákonných povinnostíNIEÁNONIENIENIEÁNONIE

8.

Zdieľanie zamestnaneckých údajov v rámci skupiny na administratívne účelyOprávnený záujemÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNONIE
Ochrana práv a právom chránených

Záujmov

9.

Oznamovanie a evidencia protispoločenskej činnosti (Whistleblowing)Plnenie zákonných

povinností

ÁNOÁNONIENIENIENIENIE
10.

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)

Oprávnený záujemÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNONIE

11.

Agenda práv dotknutých osôbPlnenie zákonných povinnostíÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNONIE
12.Evidencia akcionárov – fyzických osôbPlnenie zákonných povinnostíÁNONIENIENIENIENIENIE
13Vývoj, vylepšovanie a testovanie softvéruOprávnený záujemÁNOÁNOÁNOÁNO NIE NIE NIE
B2C zmluvy

14.

Plnenie zmluvných vzťahov s fyzickými osobamiPlnenie zmluvyÁNOÁNOÁNOÁNONIEÁNONIE
Ochrana majetku

a bezpečnosti

15.Ochrana majetku a bezpečnostiOprávnený záujemÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
Marketing a PR

16.

Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťachOprávnený záujemÁNONIEÁNOÁNOÁNONIENIE

17.

Marketingové a PR účely

Súhlas a/alebo

oprávnený záujem

ÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNONIE
Účtovníctvo a

dane

18.

Účtovné a daňové účelyPlnenie zákonných povinnostíÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
Archívne účely a

štatistika

19.

Archívne účely a správa registratúryČl. 89 GDPRÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO

20.

Štatistické účelyČl. 89 GDPRÁNOÁNOÁNOÁNOÁNOÁNONIE
Ubytovanie

21.

Kniha ubytovaných a hlásenie cudzincov orgánom Ministerstva vnútra SRPlnenie zákonných povinnostíÁNONIENIENIENIENIENIE

Pri nasledujúcich účeloch sa spoliehame na právny základ oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Nižšie nájdete bližšie vysvetlenie týchto účelov resp. oprávnených záujmov:

Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa

Ide najmä o dochádzkové a podobné systémy zamerané na kontrolu dodržiavania pracovnej disciplíny zamestnancov. Kontrolu dodržiavania pracovnej disciplíny považujeme za náš oprávnený záujem, ktorý nepriamo vyplýva aj z § 13 ods. 4 Zákonníka práce.

Zdieľanie zamestnaneckých údajov v rámci skupiny na administratívne účely

V zmysle recitálu 48 GDPR: „Prevádzkovatelia, ktorí sú súčasťou skupiny podnikov alebo inštitúcií, ktoré sú prepojené s ústredným subjektom, môžu mať oprávnený záujem na prenose osobných údajov v rámci skupiny podnikov na vnútorné administratívne účely vrátane spracúvania osobných údajov klientov alebo zamestnancov.“ Pri zdieľaní zamestnaneckých údajov v rámci skupiny PPA považujeme administratívne účely s tým spojené za náš oprávnený záujem.

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)

V ojedinelých prípadoch musíme preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci, čo považujeme za náš oprávnený záujem.

Ochrana majetku a bezpečnosti

Ochranu majetku a bezpečnosti spoločností patriacich do skupiny PPA, ale aj našich zamestnancov alebo návštevníkov považujeme za náš oprávnený záujem. Spoliehame sa naň pri zabezpečovaní bezpečnosti našich informačných aktív a IT systémov alebo pri fyzickej ochrane priestorov napr. kamerovými systémami alebo kontrolou vstupov cez vrátnicu. Rovnako osobitné zálohovanie aktív PPA na LTO pásky vo veľkom rozsahu považujeme za nevyhnutné pre ochranu majetku a bezpečnosti skupiny PPA, najmä z hľadiska schopnosti rýchlo obnovovať dôležité prevádzkové a biznisové činnosti.

Prevádzkovanie a správa profilov na sociálnych sieťach vrátane diskusných fór

Ak prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach (Facebook, LinkedIn), spoliehame sa pritom na náš oprávnený záujem, ktorým je zvyšovanie povedomia o skupine PPA v online prostredí.

Marketingové a PR účely

Ak organizujeme rôzne eventy a akcie, na ktoré pozývame našich obchodných partnerov, spoliehame sa pritom na náš oprávnený záujem, ktorým je udržiavanie korektného vzťahu s našimi obchodnými partnermi. Ak v rámci našej propagácie vyhotovujeme a zverejňujeme fotografie alebo videá zachytávajúce dotknuté osoby preferujeme udelenie súhlasu.

Riadenie ľudských zdrojov / Personálne a mzdové účely

Rozvoj ľudských zdrojov a zachovávanie kontinuity pracovných činností považujeme za náš oprávnený záujem, čo môže zahŕňať najmä rôzne ankety spokojnosti zamestnancov, procesy hodnotenia zamestnancov zamerané na zlepšovanie pracovného výkonu a využívanie pracovných emailov po ukončení pracovného pomeru pre zachovávanie kontinuity pracovných činností, manažmentu projektov a plnenia významných pracovných úloh.

Vývoj, vylepšovanie a testovanie softvéru

Vývoj, vylepšovanie a testovanie softvéru využívaného v rámci skupiny PPA CONTROLL pri spracúvaní osobných údajov považujeme za náš oprávnený záujem, čo môže zahŕňať napr. rôzne rozbory a analýzy dát obsahujúcich aj osobné údaje, či pseudonymizovanie alebo anonymizovanie osobných údajov využívaných pri týchto činnostiach, či použitie osobných údajov na testovanie správneho fungovania funkcionalít aplikácii v bezpečnom testovacom rozhraní a pod.

Na aké marketingové a PR účely spracúvame Vaše osobné údaje?

V skupine PPA zatiaľ neprevádzkujeme žiadny emailový newsletter a teda nezasielame žiadnu nevyžiadanú komunikáciu v zmysle § 62 Zákona o elektronických komunikáciách, nakoľko to nepovažujeme za potrebné vzhľadom na náš B2B obchodný model. Našimi zákazníkmi sú len právnické osoby, ktoré však nevyhnutne zastupujú fyzické osoby (najmä členovia riadiacich orgánov) (ďalej len „obchodní partneri“). Kontaktné údaje našich obchodných partnerov získavame v rámci bežnej obchodnej komunikácie súvisiacej s plnením našich obchodných záväzkov. Považujeme za náš oprávnený záujem, aby sme udržiavali korektný vzťah s našimi obchodnými partnermi, a preto, ak ste náš obchodný partner, dovoľujeme si na základe tohto oprávneného záujmu zaslať Vám z času na čas pozvánku na firemné akcie alebo eventy organizované skupinou PPA. Obsahom tejto komunikácie nie je žiadna ponuka našich tovarov alebo služieb adresovaná Vám ako fyzickej osobe, ale len pozvánka na spoločenskú udalosť, ktorej účelom je udržiavanie korektného vzťahu s Vami.

Napriek vyššie uvedenému môžeme považovať za potrebné v niektorých prípadoch získavať Váš súhlas alebo privolenie v súvislosti s našimi marketingovými a PR účelmi, obvykle na mieste konania daného eventu alebo akcie. Môže ísť napríklad o vyhotovovanie foto alebo video záznamov z našich firemných eventov a akcií, ktoré Vám následne môžeme zasielať na pamiatku. Súhlasy alebo privolenia môžeme získavať explicitne v písomnej podobe alebo odkazom na určité organizačné pokyny týkajúce sa konkrétneho priestoru (napr. foto-stena), v ktorom sa záznamy vyhotovujú.

Zachovávanie mlčanlivosti o osobných údajov berieme veľmi vážne, a preto sme prijali interné politiky, vďaka ktorým sú Vaše osobné údaje zdieľané len s oprávnenými zamestnancami skupiny PPA alebo preverenými tretími stranami. Naši zamestnanci a pracovníci môžu mať prístup k Vašim osobným údajom výlučne na „need-to-know“ báze, tzn. len oprávnení zamestnanci konkrétneho oddelenia, s ktorým súvisí spracúvanie osobných údajov môžu mať oprávnený prístup, pričom tento prístup je typicky obmedzený pozíciou, funkciou a pracovnou náplňou konkrétneho zamestnanca. Osobné údaje našich klientov, zamestnancov, obchodných partnerov a iných fyzických osôb poskytujeme len v nevyhnutnej miere nasledovným kategóriám príjemcov osobných údajov:

 • iným spoločnostiam patriacim do skupiny PPA, ak na to existuje právny základ resp. zmluvný vzťah;

 • našim prevereným a riadne právne zaviazaným sprostredkovateľom;

 • prevádzkovateľom sociálnych sietí a ich subdodávateľom v dôsledku interakcií so zásuvnými modulmi (plug in, SDK) a/alebo ukladania súborov typu cookies, príp. Iných digitálnych identifikátorov do vášho prehliadača/zariadenia pri návšteve nášho webu;

 • poskytovateľom služieb v oblasti vývoja, vylepšovania a testovania softvéru;

 • našim profesionálnym poradcom (napr. Advokátom, audítorom);

 • mzdovým a účtovným spoločnostiam;

 • spoločnostiam, ktoré majú zvýšené požiadavky na fyzickú bezpečnosť a ochranu svojich priestorov, ak tam potrebujeme pracovne vyslať našich pracovníkov (napr. Jadrové elektrárne, rafinérie a iné strategické objekty kritickej infraštruktúry);

 • poskytovateľom softvérového vybavenia a cloudových služieb (napr. Microsoft One Drive a Sharepoint);

 • poskytovateľom technickej (IT), organizačnej (eventové agentúry) a marketingovej podpory našej spoločnosti;

 • inštitúciám pri plnení našich zákonných povinnosti v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi spracúvania osobných údajov napr. Sociálnej poisťovni, dôchodkovým správcovským spoločnostiam, doplnkovým dôchodkovým sporiteľniam, zdravotným poisťovniam, Úradu sociálnych vecí a rodiny, Daňovému úradu;

 • poštovým doručovateľom a kuriérskym službám;

 • zamestnancom vyššie uvedených osôb.

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sprostredkovateľa, vždy vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov. V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame našich vlastných príjemcov (interný personál skupiny PPA), Vaše osobné údaje sú vždy spracúvané na základe poverení a pokynov, ktorými našich príjemcov poučujeme nielen o interných pravidlách ochrany osobných údajov, ale aj o ich právnej zodpovednosti za ich porušovanie. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa našich aktuálnych sprostredkovateľov nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne („by default“), osobné údaje neprenášame do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to nie je nevyhnutné. V niektorých prípadoch však cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín môže byť nevyhnutný. Napríklad, ak ste našim zamestnancom a/alebo dodávateľom, ktorého potrebujeme vyslať do tretej krajiny v rámci plnenia našich záväzkov voči našim klientom na Kube, Venezuele, Ukrajine a/alebo v Ruskej federácii a potrebujeme s Vašimi osobnými údajmi vykonať vízový proces, musíme Vaše osobné údaje poskytnúť orgánom v tretej krajine prostredníctvom konzulátov alebo ambasád. Aj keď sme nikdy nezaznamenali žiadny problém so zneužitím žiadnych osobných údajov v týchto krajinách, v zmysle rozhodnutí Európskej komisie sú tieto krajiny považované za krajiny, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany (osobných údajov), a preto musíme postupovať na základe primeraných záruk podľa čl. 47 GDPR alebo na základe výnimiek pre osobitné situácie podľa čl. 49 GDPR. Štandardne sa preto usilujeme o uzavretie tzv. Štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou s dovozcami údajov v tretej krajine – a ak to nie je možné – budete vopred požiadaný o udelenie špecifického informovaného súhlasu s vykonaním takejto spracovateľskej operácie v súlade s článkom 49 ods. 1 písm. a) GDPR, ak nie ste v takom okruhu zamestnancov, s ktorými sme uzatvorili špecifické pracovné zmluvy, na ktorých plnenie je nevyhnutné vykonať aj cezhraničný prenos osobných údajov zamestnanca do tretej krajiny.

Okrem toho využívame bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými v jurisdikcii EÚ, pričom však môže dochádzať aj k cezhraničnému prenosu dát do USA na strane poskytovateľa cloudových služieb spoločnosti Microsoft Inc., ktorý je našim sprostredkovateľom. Rovnako k tomu môže dochádzať aj pri využívaní služieb spoločnosti Facebook (viď nižšie). Títo dodávatelia služieb sa nachádzajú v USA a tie sú považované za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany. Každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR. Nakoľko na základe rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci Schrems II zo dňa 16. Júla 2020 bol zrušený mechanizmus EU-US Privacy Shield, v rámci uvedeného prípadu dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do USA v na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou. V zmysle daného rozsudku majú prevádzkovatelia pristúpiť aj k prijatiu dodatočných záruk, ak by to bolo potrebné. Nižšie môžete nájsť odkaz na primerané alebo vhodné záruky vo vzťahu k prenosom do USA, ktoré môžeme pri používaní niektorých služieb vykonávať:

Dodávateľ

Podmienky ochrany súkromia

Primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR

Google

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Facebook

https://www.facebook.com/policy.php

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy-our-global-operations

https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

LinkedIN

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/l/dpa

https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs

Microsoft Corporation

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/offering-eu-model-clauses?view=o365-worldwide

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom našej skupinovej internej politiky a/alebo nášho registratúrneho plánu. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe, najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.

Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Účel

Všeobecná doba uchovávania osobných údajov

Personálne a mzdové účely

Vo všeobecnosti počas trvania pracovného pomeru a plynutia zákonných lehôt pre uchovávanie určitých typov  dokumentov, napr. 50 rokov po skončení PPV v systéme, mzdové listy a osobný spis zamestnanca sa uchováva 70 rokov od narodenia zamestnanca.

Fotografie zamestnancov

Do odvolania súhlasu alebo do ukončenia pracovného pomeru

Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa

Maximálne počas trvania pracovného pomeru, v prípade použitia pri skončení pracovného pomeru ešte 3 roky od skončenia pracovného pomeru.

Agenda zamestnaneckých benefitov

Počas trvania zmluvného vzťahu.

Uchovávanie údajov o neúspešných uchádzačoch

2 roky.

Agenda nakupovaných výkonov

Počas trvania zmluvného vzťahu a do odvolania súhlasu po ukončení zmluvného vzťahu

Agenda protiradiačnej ochrany

5 rokov po skončení pracovného pomeru.

Zdieľanie zamestnaneckých údajov v rámci skupiny na administratívne účely

Spravidla počas trvania pracovného pomeru.

Oznamovanie a evidencia protispoločenskej činnosti (Whistleblowing)

3 roky od prijatia podnetu.

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna

agenda)

Až do premlčania právneho nároku, riadneho uplatnenia práva a splnenia právneho nároku príp. meritórneho skončenia právnej veci a vyčerpania dostupných opravných prostriedkov

Agenda práv dotknutých osôb

Až do premlčania právneho nároku – 3 roky od vybavenia žiadosti.

Evidencia akcionárov – fyzických osôb

Počas trvania akcionárskeho vzťahu.

Plnenie zmluvných vzťahov s fyzickými osobami

Počas trvania zmluvného vzťahu s fyzickou osobou.

Ochrana majetku a bezpečnosti

3 dni pre kamerové záznamy a maximálne 1 rok pre záznamy o vstupoch do chránených objektov. Údaje uchovávané na LTO páskach sa môžu uchovávať v obmedzenom režime až do ich premazania novými zálohovanými údajmi – napr. raz za 6 mesiacov.

Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach

Až do odstránenia príspevku samotnou dotknutou osobou, odstránenia príspevku z našej strany, odstránenia nášho profilu alebo žiadosti dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov. Správy prostredníctvom sociálnych sietí štandardne mažeme raz za rok.

Marketingové a PR účely

Vo všeobecnosti do odvolania súhlasu alebo podaniu námietky voči priamemu marketingu. Pri eventoch 2 mesiace po skončení eventu alebo akcie. Fotografie a videá z našich akcií uchovávame po dobu uvedenú v oznámení alebo súhlase s vyhotovovaním fotografie alebo videí nachádzajúcom sa na mieste konania akcie. Typicky môže ísť o obdobie 3 rokov.

Účtovné a daňové účely

Počas desiatich rokov nasledujúcich po účtovnom roku, ktorého sa účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh týkajú.

Archívne účely a správa registratúry

Počas lehôt uloženia podľa registratúrneho plánu.

Štatistické účely

Počas trvania / existencie iných účelov spracúvania, pričom minimalizujeme ich uchovávanie do vytvorenia potrebného štatistického výstupu; tým nie je dotknutá možnosť uchovávania použitých osobných údajov na pôvodné účely spracúvania

Kniha ubytovaných a hlásenie cudzincov orgánom Ministerstva vnútra SR

Najviac počas doby, ktorá je v súlade s § 43 zákona č. 582/2004 § Z. Z. O miestnych daniach určená príslušným VZN obce a vo vzťahu k osobným údajom cudzincov, ktoré oznamujeme príslušným štátnym orgánom podľa § 24 ods. 2 zákona č. 253/1998 Z. Z po dobu 2 rokov.

Vývoj, vylepšovanie a testovanie softvéru

Do ukončenia vývoja, vylepšovania a testovania softvéru.

Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácii alebo anonymizácii osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Naopak, v niektorých špecifických situáciách Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie, ako je uvedené vyššie, ak tak vyžaduje právny predpis alebo náš oprávnený záujem. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa konkrétnej retenčnej doby pre uchovávanie Vašich osobných údajov nás, prosím, neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby.

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje môžete našej spoločnosti poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. :

 • registráciou na našich stránkach (ako uchádzač o zamestnanie);

 • v procese uzatvárania zmluvy s našou spoločnosťou;

 • komunikáciou s Vami;

 • účasťou na podujatiach organizovaných našou spoločnosťou;

 • účasťou na aktivitách našej spoločnosti na sociálnej sieti;

 • používaním sociálnej siete Facebook a LinkedIn v súlade s podmienkami ich používania;

 • odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami, dotazmi alebo otázkami.

Vaše osobné údaje však môžeme získať aj od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov (či už Vašich alebo Vašich kolegov), môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo realizácii zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie. Toto právo máte aj voči spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu, ktoré však nevykonávame.“

V prípade uplatnenia tohto práva Vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme vyhodnotili tieto oprávnené záujmy ako prevažujúce nad právami a slobodami dotknutých osôb.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;

 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplné osobné údaje;

 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;

 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.

Ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje o Vás so zreteľom na účel a okolnosti a nemôžete zmeniť takéto osobné údaje prostredníctvom funkcií aplikácie, účtu alebo webových stránok, môžete požiadať o opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov pomocou nižšie uvedeného dodatočného vyhlásenia (všetky informácie sú dobrovoľné) a / alebo nás kontaktujte cez naše kontaktné údaje:

Doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov

Vaše meno a priezvisko:

Kontaktné údaje:

Relevantný účel spracúvania skupiny PPA:

Prosím uveďte, akého účelu spracúvania skupiny PPA sa Vaša žiadosť týka.

Kontext resp. vzťah medzi Vami a skupinou PPA:

Prosím uveďte, či ste náš zamestnanec, obchodný partner, záujemca o zamestnanie a pod.

Charakter Vašej opravy:

Prosím vysvetlite, či žiadate opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov.

Súvislosti Vašej žiadosti o opravu:

Prosím vysvetlite, prečo sa domnievate, že spracúvame Vaše nesprávne alebo neúplné osobné údaje.

Oprava:

Prosím uveďte, ktoré konkrétne osobné údaje požadujete opraviť alebo doplniť.

Toto doplňujúce vyhlásenie o oprave osobných údajov nám zašlite na dpo@ppa.sk

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Nie, aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.

Externé webstránky

Naše webstránky môžu obsahovať prepojenia (linky) na iné webstránky a/alebo služby iných poskytovateľov (napr. tzv. reCAPTCHA od spoločnosti Google Inc.). Nie sme zodpovední za obsah a spravovanie webstránok, či služieb iných Poskytovateľov, na ktoré odkazujeme. Tieto podmienky ochrany súkromia sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov v rámci Vášho pohybu na iných webstránkach.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanou úpravou, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. V situáciách, ak sa prenášajú citlivé dáta, používame šifrovacie technológie, viď napr. komunikácia s platobnou bránou. Vaše osobné údaje sú uložené na našich zabezpečených serveroch alebo serveroch prevádzkovateľov našich webových lokalít umiestnených v datacentrách umiestnených v Slovenskej republike a v Českej republike. V prípade použitia analytických nástrojov tretích strán, sú dáta uložené na serveroch tretích strán (viď cookies).

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstrá nky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies najmä na účely merania jej návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača (prípadne aj prostredníctvom podporných nástrojov dostupných na webe, na ktoré odkazujeme nižšie). Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Ako používame súbory cookies?

Naše webové lokality priamo ukladajú do súboru cookies informáciu o trvalom skrytí lišty s oznamom o používaní súborov cookies po prejavení súhlasu návštevníka. Okrem toho používame na www.ppa.sk aj tzv. „session cookies“, ktoré obsahujú len neosobné informácie o návštevníkovi stránky a po zatvorení prehliadača sa automaticky vymazávajú. Poskytujú nám množstvo užitočných informácií, napríklad koľko návštevníkov bolo na stránke či aké prehliadače používajú, vďaka čomu sme schopní našu stránku optimalizovať a vylepšovať. Taktiež používame aj tzv. „funkčné cookies“, ktoré umožňujú zapamätať si prihlasovacie údaje návštevníka stránky, zaistiť bezpečnosť po prihlásení. Okrem toho používajú súbory cookies nástroje tretích strán, ktoré sú na našich webových stránkach implementované a slúžia hlavne na podporu našich marketingových, štatistických a analytických aktivít umožňujúcich nám prevádzkovať modernú webstránku. Naše cookies môžeme rozdeliť do nasledovných kategórií: i) nevyhnutné, ii) štatistické, iii) marketingové. Nevyhnutné cookies pomáhajú urobiť našu webstránku použiteľnou tým, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia po stránke a prístup k zabezpečeným oblastiam webu. Bez týchto súborov cookies nemôže webová stránka správne fungovať. Štatistické cookies nám pomáhajú porozumieť tomu, ako návštevníci interagujú s webovou stránkou anonymným zhromažďovaním a oznamovaním informácií. Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webovej stránke. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivého používateľa, a tým sú pre vydavateľov a inzerentov tretích strán cennejšie. Okrem toho používajú súbory cookies nástroje tretích strán, ktoré sú na webových lokalitách skupiny PPA implementované. Konkrétne používame najmä nasledujúce cookies:

Názov cookies

Účel používania

Poskytovateľ

Doba používania

Typ

rc::a

Používa sa na rozlíšenie ľudí a robotov. Je to prospešné pre webovú stránku, aby bolo možné podávať platné správy o používaní ich webových stránok.

google.com

Trvale až do vymazania

HTTP

rc::b

Používa na rozlíšenie ľudí a robotov.

google.com

Počas doby spojenia

HTTP

rc::c

Používa na rozlíšenie ľudí a robotov.

google.com

Počas doby spojenia

HTTP

_ga

Registruje unikátne ID, ktoré sa používa na vytváranie štatistík o používaní webstránky používateľom. Slúži výlučne na anonymné agregovanie štatistických údajov, ktoré nám pomáhajú pochopiť ako návštevníci používajú naše webstránky.

ppa.sk

2 roky

HTTP

_ga_#

Je používané Google Analytics za účelom zberu údajov ohľadom počtu návštev používateľov webstránky, ako aj dátumy prvých a ostatných návštev.

ppa.sk

2 roky

HTTP

_gat

Používa sa na zrýchlenie výpočtov na strane Google Analytics. Slúži na spracúvanie štatistických údajov o používaní našej webstránky.

ppa.sk

1 deň

HTTP

_gid

Registruje unikátne ID, ktoré sa používa na vytváranie štatistík o používaní webstránky používateľom. Slúži výlučne na anonymné agregovanie štatistických údajov, ktoré nám pomáhajú pochopiť ako návštevníci používajú naše webstránky.

ppa.sk

1 deň

HTTP

ads/ga-audiences

Používa Google AdWords na opätovné oslovenie návštevníkov, u ktorých je pravdepodobné, že sa môžu stať zákazníkom na základe online správanie návštevníkov na našich webových stránkach.

Google

Počas doby spojenia

Pixel

_fbp

Používa ich Facebook na zobrazovanie reklamy a marketingových ponúk tretích strán.

ppa.sk

3 mesiace

HTTP

fr

Používa ich Facebook na zobrazovanie reklamy a marketingových ponúk tretích strán.

Facebook

3 mesiace

HTTP

tr

Používa ich Facebook na zobrazovanie reklamy a marketingových ponúk tretích strán.

Facebook

Počas doby spojenia

Pixel

ATN

Zacielenie reklám na základe behaviorálneho profilovania a geografickej polohy.

atdmt.com

2 roky

HTTP

NID

Registruje jedinečný identifikátor, ktorý identifikuje zariadenie vracajúceho sa používateľa. ID sa používa pre cielené reklamy.

google.com

6 mesiacov

HTTP

Ako kontrolovať súbory cookies?

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa vlastného uváženia – podrobnosti sú uvedené napr. na www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Prípadne môžete využiť samoregulačné nástroje na identifikovanie a odstránenie cookies, ktoré Vám umožnia podstatne znížiť vplyv priameho marketingu v online prostredí (napr. http://www.youronlinechoices.eu/). V takomto prípade nie je možné vylúčiť zhoršenie používateľského komfortu našich webstránok pre individuálneho používateľa.

Sociálne siete

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov alebo profilov našich klientov. Máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše alebo klientske profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvané poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook a LinkedIn) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí na vlastné účely, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň. PPA nemá záujem spracúvať na žiadnom profile na sociálnej sieti Vaše osobné údaje z osobitnej kategórie osobných údajov. Prípadné uvedenie dodatočnej informácie z Vašej strany, ktoré by odhaľovalo takéto citlivé údaje bude považované za náhodné získanie tzv. spozorovaných údajov, ktoré nebude ďalej nijako systematicky spracúvané, okrem ich vymazania alebo anonymizácie.

Facebook

Na našej webovej stránke sú integrované doplnky pre sociálne médiá („doplnky“) sociálnej siete Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Spoznáte ich podľa loga Facebook alebo podľa tlačidla „like“ („páči sa mi“) na webovej stránke. Pri návšteve našej webovej stránky dostane Facebook informácie, že ste navštívili webovú stránku so svojou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo „like“ (páči sa mi) alebo na ikonu Facebooku dostupnú na našom webe, pričom ste súčasne prihlásení a/alebo registrovaní k svojmu účtu na Facebooku, obsah webovej stránky sa presmeruje na váš profil na Facebooku. Následne môže Facebook vašu návštevu webovej stránky priradiť k vášmu používateľskému účtu. Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku alebo nie. Skupina PPA Vás upozorňuje, že pri využívaní našich webových stránok nemáme žiadny vplyv na zisťované údaje a procesy spracúvania údajov, a taktiež nám nie je známy celkový rozsah zisťovaných údajov, účel spracúvania resp. lehoty uloženia týchto údajov. Facebook ukladá získané údaje o vás ako užívateľské profily a používa ich na vlastné účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo prispôsobenie svojich služieb a nástrojom registrovaným používateľom. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä s cieľom informovať ostatných používateľov Facebooku o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte nárok vzniesť námietku voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom s námietkou sa musíte obrátiť na spoločnosť Facebook. Po skončení používania Facebooku vám odporúčame vždy sa odhlásiť najmä z toho dôvodu, aby ste sa vyhli priradeniu vašej činnosti na internete k vášmu profilu. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook získate vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php.

Radi by sme Vás tiež informovali, že môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook Irelend Limited, ktoré sú označené ako „data file custom audiences“ – správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže dochádzať k spájaniu nami spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku a „measurment and analytics“, v rámci ktorej Facebook spracúva v našom mene osobné údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah. K tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov teda môže dôjsť v prípade, ak v rámci používania Vášho používateľského profilu zriadeného na Facebooku budete vykonávať interakcie s našim reklamným obsahom alebo s našimi webstránkami. V takýchto prípadoch využívame spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

V prípade, keď využívame službu „page insights“, resp. Štatistiky stránky týkajúce sa nášho profilu zriadeného na sociálnej sieti Facebook máme spoločne s Facebookom postavenie spoločného prevádzkovateľa, pričom dohoda spoločných prevádzkovateľov uzatvorená podľa čl. 26 GDPR je dostupná tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

V prípade, ak Vám vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža môžete voči nemu namietať alebo môžete využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online marketingu, ktoré sú dostupné tu: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/). Tieto online dostupné nástroje Vám umožnia vo Vašom prehliadači automatizovane identifikovať digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých od Facebooku) a vymazať ich, čím zamedzíte aj prípadnému spracúvaniu Vašich osobných údajov.

LinkedIn

Používanie tejto sociálnej siete má pre nás v prvom rade význam v tom, že prostredníctvom nášho profesionálne spravovaného účtu budujeme zvyšovanie povedomia o skupine PPA v online prostredí (napr. pridávaním PR obsahu) a v druhom rade na nadviazanie internej komunikácie s odborníkmi a profesionálmi, ktorých by sme mohli mať záujem zamestnať alebo s nimi nadviazať inú formu profesionálnej spolupráce. Prostredníctvom nášho účtu tak môžu naši personalisti viesť komunikáciu s našimi potenciálnymi obchodnými partnermi, či vhodnými kandidátmi na obsadenie voľného pracovného miesta. Okrem toho môžeme využívať aj služby LinkedIn Irelend Unlimited Company zamerané na podporu nášho marketingu a PPC (Pay Per Click) kampaní, ktorých cieľom je najmä zvyšovať návštevnosť našich webstránok, či účelovo vytvorených podstránok (microsites). Tiež môžeme využívať aj LinkedIN nástroje na správu našich kampaní ako (Campaign manager) a personalizovanú internú poštu na zasielanie nášho obsahu pri budovaní PR a povedomia o skupine PPA, či pri informovaní o voľnej pracovnej pozície vhodnej pre Váš profil. V prípade, ak využívame tieto služby LinkedIn bude vystupovať ako náš sprostredkovateľ, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://legal.linkedin.com/dpa

Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľom sociálnej siete LinkedIn na jeho vlastné účely získate na nasledujúcom URL odkaze: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Vedenie spoločnosti PPA CONTROLL, a.s.

Bratislava, 06.05. 2020

Verzia 1.2