Doteraz takmer polovicu obratu spoločnosti PPA CONTROLL, a. s., tvorili aktivity v jadrovej energetike, najmä projekty súvisiace s JE Mochovce. Do budúcnosti však potrebujeme hľadať aj nové oblasti, kde dokážeme uplatniť svoje skúsenosti, odborné znalosti aj finančnú stabilitu.

„Aktivity v jadrovej energetike by z dlhodobejšieho hľadiska nedokázali naplniť ciele v oblasti diverzifikácie podnikania, príjmov a zisku, ktoré si vedenie spoločnosti predsavzalo. Preto v súlade so schválenou stratégiou hľadáme priestor aj v iných segmentoch a odvetviach,“ hovorí Ing. Milan Michalík, riaditeľ úseku zahraničných zákaziek PPA CONTROLL, a. s. Jednou z oblastí, kde vidíme perspektívu svojho pôsobenia, je modernizácia a ekologizácia teplární a budovanie spaľovní.

Koniec uhlia v martinskej teplárni

Projektom presne v tomto duchu je Ekologizácia Martinskej teplárenskej, a. s., zvýšenie jej energetickej efektívnosti a ukončenie uhoľnej prevádzky. Realizátorom tohto projektu sa stala PPA CONTROLL, a. s.

Tepláreň v Martine od roku 1949 spaľovala uhlie. Po zrušení štátneho podniku SSE Žilina, pod ktorý martinská tepláreň patrila, sa spoločnosť v januári 2002 transformovala na akciovú spoločnosť Martinská teplárenská, a. s. Používať uhlie ako zdroj však už nebude možné. Martinská teplárenská potrebovala modernizáciu, vďaka ktorej by bolo možné úplne odstaviť spaľovanie uhlia a prejsť na moderný ekologický a ekonomický spôsob kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie.

Nie je náhoda, že tento projekt realizovala PPA CONTROLL. „Naprojektovanie, výstavba či prevádzka technológií teplární si vyžaduje skúsenú firmu s hlbokými znalosťami v oblasti bilančných tepelno-energetických výpočtov, výpočtov týkajúcich sa technologických zariadení teplárne a návrhov potrubných systémov, zároveň musí zabezpečovať koordináciu s realizátormi stavebných profesií diela a podobne. V niektorých oblastiach realizujeme činnosti vlastnými kapacitami, pri ostatných využívame na spoluprácu osvedčené firmy s odbornými znalosťami a referenciami pre tú-ktorú oblasť,“ vysvetľuje M. Michalík.

Spolupráca, ktorá pokračuje

Získanie projektu modernizácie a ekologizácie Martinskej teplárenskej, a. s., spoločnosťou PPA CONTROLL, a. s., bolo výsledkom nášho aktívneho sledovania diania v tejto oblasti na Slovensku aj v zahraničí, dlhodobej orientácie aj na oblasť tepelnej energetiky a bohatých skúseností pri príprave a realizácii technicky a organizačne náročných projektov.

„Už v minulosti sme realizovali pre tepláreň v Martine dodávky technológií a služieb. V tomto projekte bolo nutné akceptovať aj náročné finančné podmienky investora v podobe prefinancovania záporného cashflow,“ vysvetľuje pozadie získania zákazky M. Michalík.

Spoločnosť PPA CONTROLL, a. s., získala objednávku v decembri 2018 a hneď v spolupráci s ďalšími firmami začala prípravu vykonávacích projektov.

Realizácia v čase koronakrízy

Naše skúsenosti hovoria, že v každom projekte treba rátať s istými komplikáciami a zmenami, ktorým sa treba flexibilne prispôsobiť. V prípade teplárne v Martine nastali komplikácie po vyhlásení obmedzení ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky v súvislosti so šírením koronavírusu. Malé zmeny sa na žiadosť investora realizovali aj v oblasti stavebných úprav, bolo potrebné vypracovať dodatok k tejto časti projektu. Výsledok však ohrozený nie je. „Vďaka našim skúsenostiam, know-how a dobrej súčinnosti všetkých zúčastnených subjektov bol projekt zrealizovaný v stanovenom rozsahu a kvalite,“ potvrdzuje M. Michalík.

Ekologické teplo v Martine

V Martinskej teplárenskej, a. s., sme v zrekonštruovaných priestoroch inštalovali štyri horúcovodné kotly Bosch s jednotkovým výkonom 14,3 MW a v novovybudovanej hale kogenerácie tri kogeneračné jednotky Martin Power s jednotkovým elektrickým výkonom 9,34 MW. Celkový novoinštalovaný elektrický výkon je tak 28 MW a tepelný výkon až 80 MW. Kogeneračné jednotky sú poháňané motorgenerátormi Rolls Royce od nórskeho výrobcu Bergen Engines. Sú to zážihové motory spaľujúce zemný plyn pri elektrickej účinnosti viac ako 48 %, ktoré sú vybavené systémom využitia tepla z motora s maximálnym využitím energie paliva a systémom redukcie emisií na najnovšie emisné limity. V rámci nového riešenia je prioritne v prevádzke kotol na drevnú štiepku, pričom novoinštalované kogeneračné jednotky dodané spoločnosťou TTS Martin, s. r. o., budú vyrábať nominálne množstvo tepla v podobe teplej vody na vykurovanie a úžitkovej teplej vody pre mesto Martin a zároveň elektrickú energiu a dodávať ju do siete.

V martinskej teplárni tak mohli úplne odstaviť spaľovanie uhlia a prejsť na moderný ekologický a ekonomický spôsob kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie. „Tento projekt naznačuje smer, ktorým by sa mala uberať slovenská aj česká teplárenská energetika. Naša spoločnosť je pripravená realizovať projekty modernizácie a ekologizácie teplárenských prevádzok a spaľovní ako subdodávateľ alebo EPC kontraktor s využitím dlhoročných skúseností a know-how, ktoré sme v oblasti energetiky získali,“ konštatuje na záver M. Michalík.