Na svete neexistuje moderná krajina s rozvinutým priemyslom, ktorá by nevyužívala neobnoviteľné zdroje energie. Na Slovensku v nich hralo roky prím uhlie, ktoré bolo postupne dopĺňané a nahrádzané zemným plynom a jadrom. Samozrejme, významnou súčasťou slovenského priemyslu je aj ropa.

Slovensko patrilo medzi krajiny s bohatou zásobou čierneho a najmä hnedého uhlia. Tieto neobnoviteľné zdroje energie boli svojho času považované za tak energeticky významné, že sa okrem kúrenia v domácnostiach využívali vo veľkom aj na výrobu elektrickej energie. S tým je už však na Slovensku koniec.

Všetky neobnoviteľné zdroje energie majú okrem vyčerpateľnosti zdrojov totiž spoločný aj zásadný negatívny vplyv na životné prostredie. K najväčšiemu znečisťovaniu dochádzalo práve využívaním uhlia na energetické účely. Samozrejme, aj ťažba tohto neobnoviteľného zdroja sa podpísala pod stav krajiny a ekosystémov.

K tomu treba prirátať zdravotný stav obyvateľstva. Na jednej strane baníkov, ktorí uhlie dolovali a na druhej strane ľudí, ktorí žijú/žili v okolí uhoľných elektrární. Prach, karcinogény aj radiácia sa negatívne podpísali pod ich zdravotný stav.

 

Koniec uhlia na Slovensku

Napriek tomu, že uhlia bolo na Slovensku dostatok, vybralo sa v minulosti cestou plynofikácie. Slovensko je druhá najviac plynofikovaná krajina v Európe, pred nami je len Holandsko.

Viac ako 94 % populácie má prístup k zemnému plynu, celá distribučná sieť má vyše 33 tisíc kilometrov. Podľa štatistík je u nás vyše 1,5 milióna odberných miest, ak ide o plynofikáciu obcí a miest, tá dosahuje takmer 80 %.

Aj vďaka veľkej miere plynofikácie si Slovensko mohlo dovoliť pristúpiť na odvážny plán a zaviazať sa od roku 2023 nevyrábať elektrickú energiu z uhlia.

 

Zemný plyn: Neobnoviteľný, ale prijateľný

Hoci je zemný plyn neobnoviteľný zdroj energie, krajiny Európskej únie sa rozhodli klasifikovať ho (minimálne dočasne) ako udržateľný a zelený zdroj energie.

V prípade, že zemný plyn nahrádza uhlie, ide z ekologického hľadiska o dobrú správu. Pri spaľovaní zemného plynu sa totiž do ovzdušia dostáva mnohonásobne menej oxidu uhličitého. Vôbec sa doň nedostáva síra a ani stopové množstvá rádioaktívnych prvkov. Neobsahuje síru, fluór, chlór ani žiadne ich zlúčeniny.

Splodiny plynu, ktoré vznikajú pri jeho spaľovaní, sú bez zápachu, dymu, sadzí alebo jedovatých plynov, častíc a zložiek. Na kúrenie, výrobu elektrickej energie a pohon dopravných prostriedkov je zemný plyn spomedzi všetkých neobnoviteľných zdrojov energie ten najšetrnejší k životnému prostrediu.

 

Slovenské zásoby zemného plynu

Slovensko má aj vlastné zásoby zemného plynu. Kým v súčasnosti sa na Slovensku ťaží v priemere okolo 65 miliónov mzemného plynu, čo predstavuje asi 2 % našej spotreby, v minulosti to bolo výrazne viac.

Domáca ťažba sa niekoľko desaťročí držala na úrovni  medzi 500 mil. m3 až jednou miliardou ma päť rokov prevyšovala aj hranicu jednej miliardy. Spotreba zemného plynu na Slovensku sa pritom aktuálne pohybuje na úrovni zhruba piatich miliárd mročne a väčšinu zemného plynu dovážame.

Pokiaľ ide o naše ložiská, náleziská a lokality, kde sa zemný plyn ťaží alebo by sa potenciálne ťažiť mohol, ide najmä o Záhorie, východné Slovensko, okolie Trnavy a oblasť Beša.

Slovensko je stále závislé na dovoze zemného plynu z Ruska, hoci čiastočne dovážame tento neobnoviteľný zdroj energie aj z Nemecka.

Energetická kríza a vojnový konflikt na Ukrajine spôsobili, že sme v roku 2022 využívali vo veľkej miere aj dovoz zemného plynu v skvapalnenej forme (CNG), takže nie cez potrubie, ale inými druhmi dopravy (lode, nákladná doprava).

 

Ropa na Slovensku

Medzi neobnoviteľné zdroje energie, ktoré sa využívajú v prvom rade v doprave, patrí ropa.

Slovensko má malé vlastné ložiská ropy, väčšinu však dováža, a to opäť z Ruska. V súčasnosti slovenskí geológovia evidujú deväť ložísk ropy u nás: Cunín, Gajary, dve v Jakubove, Láb, Studienka, Závod (všetky na Záhorí), Lipany a Šamorín. Dokopy sa z týchto ložísk dá vyťažiť asi 436-tisíc ton ropy, čo je menej ako jedno percento spotreby.

Ročne na Slovensku spracujeme a spotrebujeme 5 až 6 miliónov ton ropy. Najviac na výrobu nafty a benzínov, nasledujú asfalty, mazacie oleje, LPG a iba zlomok nafty sa využíva vo forme vykurovacích olejov.

Nedá sa predpokladať, že by Slovensko začalo svoju ropu ťažiť a využívať intenzívnejšie, a to aj napriek tomu, že sa objavujú stále nové a nové ložiská tohto neobnoviteľného zdroja energie.

„Envirorezort považuje ťažobný priemysel za ťažko zlučiteľný so záujmami ochrany prírody. Uvedomujeme si dôležitosť a naliehavosť energetickej bezpečnosti Slovenska, podporujeme rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a ich podstatne väčšie zapojenie do energetického mixu. Zároveň ale presadzujeme, aby sa obnoviteľné zdroje vhodne kombinovali so všetkými nízkoemisnými zdrojmi energie vrátane jadrovej energie, a to tak, aby sa zabezpečila stabilita siete a dostupnosť dodávok energie,” vyjadrilo sa ministerstvo životného prostredia pod vedením Jána Budaja.

 

Jadro ako významný zdroj energie

Z neobnoviteľných zdrojov pomáha Slovensku energetickú sebestačnosť vo výrobe elektrickej energie dosahovať práve jadro.

Druhou stranou tejto mince je, že palivo, ktoré sa v jadrových elektrárňach využíva, dovážame z Ruska. Práva na toto „jadro“ sú atómové elektrárne na Slovensku dimenzované. Samozrejme, že urán sa ťaží a upravuje (obohacuje) aj v iných krajinách, ale má iné parametre ako to, ktoré využívame.

Okrem toho, že ide o neobnoviteľný zdroj energie, je práve vo vyššie spomínanom fakte achillova päta jadra ako zdroja energie.

Jadro je pritom z energetického hľadiska najúčinnejšie palivo. Z minimálneho množstva (500 g) obohateného uránu sa vyrobí toľko energie koľko z jednej tony uhlia. A to bez exhalátov a ďalších škodlivých látok.

 

Budúcnosť jadra

Kým niektoré krajiny od jadra upúšťajú (Nemecko), väčšina krajín v Európe mu ostáva verná a naopak buduje nové a nové jadrové elektrárne.

Na Slovensku máme dve, v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach. Nateraz sa nedá predpokladať, že by k nim pribudla tretia, a to jednak preto, že dve dostatočne pokryjú aktuálnu potrebu elektrickej energie domácností aj priemyslu. A tiež preto, že výstavba jadrovej elektrárne je mimoriadne finančne náročná.

Jadro však určite nepovedalo svoje posledné slovo. Tak ako sa dá zemný plyn využívať aj v iných formách, odborníci sú presvedčení, že poznatky, ktoré odhalí projekt fúzneho reaktora ITER, do ktorého je zapojené aj Slovensko, a ďalšie podobné projekty, prinesú ľudstvu nové možnosti využívania energie z jadra.