Naše skúsenosti v zahraničí nás utvrdzujú v presvedčení, že spaľovanie odpadov v moderných spaľovniach je efektívnym a ekologickým riešením problémov s komunálnym odpadom. Namiesto hromadenia na skládkach a znečisťovania ovzdušia a vody sa môže odpad využiť na výrobu tepla aj elektrickej energie.

Participovali sme na niekoľkých projektoch moderných spaľovní odpadov, kde sa to, čo ľudia už viac nepotrebujú a nevyužijú, premení na cennú energiu. Do detailov teda poznáme problematiku ZEVO, jej svetlé aj tienisté stránky.

ZEVO sú zariadenia na energetické využitie komunálneho odpadu, ktoré podliehajú najprísnejším ekologickým štandardom. Fungujú tak, že časť energie získanej spaľovaním odpadu sa premení na elektrickú energiu potrebnú na samotný chod zariadenia. Stále však ostáva ešte väčšia časť energie, ktorá putuje do rozvodnej siete a ďalej sa využíva na výrobu tepla a teplej vody pre veľké priemyselné objekty, nemocnice, nákupné centrá aj obytné štvrte.

spalovne odpadov

Spaľovne odpadu ako cenný zdroj energie

Z jednej tony komunálneho odpadu sa jeho spálením v ZEVO dá získať až 8 až 12 GJ energie. Pre lepšiu predstavu – rovnaké množstvo získame spálením tony hnedého uhlia, avšak s neporovnateľne horším vplyvom na životné prostredie. To zaťažuje nielen jeho spaľovanie, ale aj samotná ťažba uhlia.

Cestou spaľovania komunálneho odpadu v ZEVO sa vyberá mnoho európskych krajín. Naše spoločnosti napríklad participovali na výstavbe spaľovne komunálneho odpadu Rookery South vo Veľkej Británii, z ktorej sa aj vďaka našim inžinierom a odborníkom stala najmodernejšia spaľovňa svojho druhu na svete.

O pár mesiacov neskôr sme svoje skúsenosti využili v ešte rozsiahlejšom projekte výstavby spaľovne komunálneho odpadu v Newhurste, kde sme zvíťazili v konkurencii firiem z celej Európy.

spaloven odpadov rookery

Ekologický dosah – skládky verzus spaľovne

Participácia na zahraničných projektoch nás presvedčila, že spaľovanie odpadu je ekologickým riešením problému so smeťami. Na rozdiel od hromadenia odpadu na skládkach, kde sa niekoľko rokov až desaťročí nekontrolovane rozkladá, a pritom z neho unikajú škodlivé látky do vzduchu, pôdy a občas aj do spodných vôd, spaľovanie odpadu je nepretržite kontrolovaný proces. V moderných ZEVO sú nainštalované elektrostatické odlučovače a aplikácie na odstraňovanie plynných látok (SO2, HCl), takže sa do ovzdušia nekontrolovateľne nedostáva nič nebezpečné.

skladky odpadov

Problém s odpadom na Slovensku

Sme presvedčení, že keby sa spaľovanie odpadu na Slovensku využívalo vo väčšej miere – zatiaľ sa tak deje iba v Bratislave a v Košiciach – vyriešilo by sa niekoľko problémov naraz. Po prvé, problém so zvyšujúcim sa objemom odpadu, ktorý ročne končí na skládkach. Po druhé, problém, ako získať potrebnú energiu pri stále sa zvyšujúcich požiadavkách, keď sa utlmuje spaľovanie uhlia, energia z jadra má čím ďalej, tým viac odporcov a obnoviteľné zdroje energie ako slnko či vietor sa zatiaľ v našich geografických podmienkach nedajú využiť bez toho, aby sa vyriešil problém s výpadkami dodávky do rozvodnej siete z dôvodu závislosti od počasia.

skladky na slovensku

Nie je dobrou správou, že Slovensko je bohaté na odpad – v rámci EÚ patríme medzi krajiny s najväčším podielom skládkovania. Situácia by sa však mohla zmeniť, keby sa zvyšovalo povedomie o tom, že spaľovne odpadov nie sú strašiakom, ale efektívnym riešením nakladania s odpadom. Spaľovať by bolo čo a sme presvedčení o tom, že stav životného prostredia by sa zlepšil.