Legislatíva EÚ umožňuje v súkromných objektoch prevádzkovanie miestnych distribučných sietí. Spoluprácou s PPA Power DS s.r.o. má majiteľ objektu plnú kontrolu nad ním vybudovanými sieťami, územím, aj odberateľmi energií.

Majiteľ objektu získava profit z energetického biznisu, ktorý by inak prenechal dominantným energetickým koncernom v regióne.

Spoluprácou s PPA Power DS majiteľ obchodného centra získa

• silného partnera v energetike
• profesionálnu starostlivosť o koncového zákazníka
• profesionálnu starostlivosť o distribučné zariadenia
• komplexné a inovatívne riešenia celého energetického hospodárstva
• know-how inovácii a „smart“ technológií v energetike
• vybudovanie a prevádzkovanie nabíjacích staníc pre elektromobily
• rozúčtovanie spoločných spotrieb energií medzi odberateľov
• monitoring kvality dodávky energií podľa STN EN 50160
• možnosť slobodnej voľby koncového dodávateľa energií
• MS systému PowerIEM