Slovensko je krajina zamorená odpadom, ktorý by sa pritom dal výborne energeticky zhodnotiť. Naša spoločnosť si tento fakt uvedomuje a svoje skúsenosti sa snaží pretaviť do užitočných projektov.

Napriek rôznym aktivitám a legislatíve zameranej na triedenie a zhodnocovanie odpadu máme na Slovensku 111 legálnych a tisícky nelegálnych skládok. Navyše sa objem zmesového odpadu, ktorý na nich končí, z roka na rok zvyšuje. Podľa údajov EURACTIV.sk skončilo v roku 2017 na skládkach 1,244 milióna ton odpadu, o rok neskôr až 1,247 mil. ton a v roku 2019 už 2,3 mil. ton. Je to viac ako 52 % z celkového objemu komunálneho odpadu. Ten by sa dal pritom využiť ako cenný zdroj energie.

Predsudky a realita

V mnohých európskych krajinách sa odpad zhodnocuje v zariadeniach na energetické využitie odpadu (ZEVO), ktorým sa u nás ľudovo hovorí spaľovne. Tento výraz však patrí do minulosti, pretože súčasné ZEVO nemajú so starými spaľovňami nič spoločné.

V mnohých ľuďoch aj tak stále pretrváva odpor a najmä predsudky voči takémuto zhodnocovaniu odpadu. Sú totiž presvedčení, že spaľovaním vzniká viac škodlivín ako skládkovaním. Ekologický paradox však je, že opak je pravdou.

Cenné palivo

Zmesový komunálny odpad je cenným zdrojom energie. Spálením jednej tony sa dá získať 8 až 12 GJ energie, čo je porovnateľné s hnedým uhlím. Ibaže pri jeho spaľovaní s cieľom vyrobiť elektrickú energiu a teplo sa do ovzdušia dostáva okrem CO2 aj množstvo ďalších nebezpečných látok (oxid siričitý, rádioaktívny urán, arzén, ortuť, popolček).

Na druhej strane, tak ako uvádza portál atpjoutnal.sk, spaľovanie odpadu v ZEVO neznečisťuje životné prostredie tak ako samotné skládky. V zariadeniach na zhodnocovanie odpadu sa tento premení na energiu a teplo. Časť elektrickej energie zariadenie použije na vlastnú spotrebu, zvyšok putuje do rozvodnej siete. Vzniknuté teplo sa zväčša využíva na vykurovanie. Ide teda skôr o malé elektrárne než spaľovne odpadu.

Skládky sú zdrojom skleníkových plynov

Navyše celý proces premeny odpadu na energiu prebieha kontrolovane. Všetko je monitorované 24/7. Sprísnením európskej legislatívy sa spaľovne stali výrazne menej škodlivým zdrojom znečistenia, než sú niektoré iné energetické oblasti. Do ZEVO sa začali inštalovať elektrostatické odlučovače a aplikácie na odstraňovanie plynných látok (SO2, HCl).

Ako však znečisťuje životné prostredie skládka? Odpad sa na nej rozkladá v štyroch fázach desiatky rokov. Do atmosféry sa pritom uvoľňuje metán a oxid uhličitý, ktoré prispievajú k skleníkovému efektu. Zo skládok okrem metánu unikajú aj iné nebezpečné látky v podobe plynov, vodných roztokov a jemného prachu.

Vzory za rohom

Týmto spôsobom odpad zhodnocujú v mnohých európskych krajinách. Na celom Slovensku máme zatiaľ iba dve spaľovne odpadov – v Bratislave a v Košiciach, kým napríklad len mesto Viedeň má tri. Jedna sa dokonca nachádza v širšom centre mesta. Okrem likvidácie komunálneho odpadu je jej funkciou výroba tepla pre okolité bytové domy a neďalekú nemocnicu. Keby prevádzka spaľovne bola nebezpečná, nemohla by stáť v husto obývanej oblasti.

Slovensko zatiaľ odpad ako zdroj energie využíva nedostatočne. Cenný materiál radšej zakopávame do zeme a vŕšime na hromadách, ktoré životnému prostrediu nijako nepomáhajú. V našej spoločnosti však veríme, že aj vďaka našim skúsenostiam zo zahraničných projektov sa situáciu na Slovensku postupne podarí zmeniť.