Manažérske systémy

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY

Spoločnosť PPA CONTROLL, a.s. a jej dcérske spoločnosti majú zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2008, resp. STN EN ISO 9001:2009. Systém manažérstva kvality zahŕňa činnosti v oblasti projektovania, inžinieringu, riadenia projektov, inštalácie, servisu prístrojovej techniky, riadiacich systémov technologických procesov, slaboprúdových a silových elektroinštalácií v energetike, chemickom, potravinárskom i hutníckom priemysle a v iných priemyselných odvetviach vrátane elektrární. Projektovanie a výroba elektrických rozvádzačov, nakupovanie a predaj energií.

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽÉRSKY SYSTÉM

Význam ochrany životného prostredia sa čoraz intenzívnejšie premieta do podnikateľských aktivít našej spoločnosti. Systémový prístup k environmentálnym aspektom je najefektívnejší spôsob na zlepšovanie riadenia vplyvov prevádzkových činností na životné prostredie. Zavedený environmentálny manažérsky systém (EMS) podľa STN EN ISO 14001 slúži najmä na zvyšovanie povedomia zamestnancov o environmentálnom správaní a na lepšie uspokojovanie potrieb a očakávaní zákazníkov pri navrhovaní a realizácii produktov. EMS v PPA CONTROLL, a. s. v rozsahu vymedzených činností je podľa uvedenej systémovej normy aj certifikovaný.
Predmet EMS zahŕňa nasledovné činnosti:
získavanie zákaziek pre projektovanie, dodávku, montáž a servisnú činnosť riadiacich systémov technologických procesov, prístrojovej techniky, slaboprúdových a silnoprúdových elektrosystémov, vrátane projektov zameraných na dodávku kompletných technologických celkov v priemyselných odvetviach a v energetike, ich sprostredkovanie dcérskym spoločnostiam a podpora dcérskych spoločností v ekonomickej oblasti.

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BOZP

Systém manažérstva BOZP (SM BOZP) je zameraný predovšetkým na prevenciu a minimalizáciu rizík pri vykonávaní hlavných a podporných prevádzkových činností na jednotlivých pracoviskách v mieste realizácie zákazky. Zamestnancom sú prideľované potrebné druhy osobných ochranných a pracovných pomôcok v závislosti od identifikovanej rizikovosti vykonávaných činností. Prebiehajú pravidelné školenia všetkých kategórií zamestnancov v súlade s aktuálnymi legislatívnymi predpismi i nad ich rámec podľa požiadaviek vedúcich pracovísk. Pri vypracovávaní nových alebo pri revízii existujúcich pracovných postupov kladieme dôraz na vylúčenie, resp. znižovanie rizikovosti pracovných činností na prijateľnú úroveň. SM BOZP v rozsahu vymedzených činností v PPA CONTROLL, a.s. je implementovaný a certifikovaný podľa normy OHSAS 18001. Vedenie spoločnosti vyhodnocuje stav v oblasti BOZP v pravidelných intervaloch a podľa potreby stanovuje zodpovedajúce opatrenia na nápravu a zlepšovanie. Uvedené prístupy nám umožnili za hodnotené obdobie napĺňať stanovenú politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).